Arkiv - nytt om fiskeregler 2 juli 2021

Laxfisket - uppdaterad information 2021-07-02

Med anledning av att vi fått många frågor kring de villkor som gäller för laxfisket i Torneälvens fiskeområde, har vi lagt till ett förtydligande:

För yrkesfiske i detta område gäller inte redskapsförbudet, för fällor, push up-fällor som är utrustade med vittjanspåse, för ryssjor och bottengarn. Enligt utkastplanen ska fångster av lax omedelbart släppas ut i havet.

Eventuella utkast av lax ska rapporteras enligt gällande regler.

Fritidsfiske omfattas inte av utkastplanen, vilket innebär att redskapsförbud gäller.

Mer information finns i texten nedan, under rubriken Undantag från landningsskyldigheten.

Här följer en kort beskrivning av några nyheter för i år.

På sidan om laxfiske hittar du mer detaljerad information.

Startdatum för 2021 års laxfiske:

 1. Söder om latituden 62 55 N: start 1 april
 2. Norr om latituden 62 55 N: start 17 juni
 3. Torneälvs havsområde: start 17 juni, kl. 12.00
 4. Umeälvens fredningsområde: start 1 juli

Länsstyrelsen kan medge undantag för ett begränsat fiske från och med den 12 juni i området mellan latituden 62 55 N och länsgränsen mellan Västerbottens och Norrbottens län, men inte i Umeälvens fredningsområde.

Laxkvoten för 2021

Antal laxar per område

Laxkvot per område

Område

Antal laxar

Delområde 31*

19 000

Umeälvens fredningsområde

2000

Delområde 30

7 000

Delområde 22-29

200

* Laxfisket i delområde 31 kan stoppas när kvoten närmar sig 15 000 laxar för att enbart tillåtas i terminalfiskeområdena runt Lule älv och Skellefte älv, för att slutligen stoppas helt när 19 000 laxar är uppfiskade.

Två nya redskap

Två nya redskapskoder införs för fångstrapportering. För fångstrapportering vid fiske med laxfälla ”push up” försedd med vittjanspåse införs redskapskoden 846. För fångstrapportering vid fiske med strömmingsryssja ”push up” försedd med vittjanspåse införs redskapskoden 838.

Undantag från landningsskyldigheten

Från den 1 januari 2021 upphörde undantaget från landningsskyldigheten vid fiske av lax med fast redskap att gälla. EU kommissionen beslutade den 22 juni 2021 om undantag från landningsskyldigheten för lax som fångas med fasta redskap och där laxen har hög överlevnad vid frisläppande. Beslutet innebär vissa begränsningar av hur mycket lax som får frisläppas.

Landningsskyldigheten gäller alltså inte för lax som fångas i fasta redskap som är skonsamma, där fångsten innesluts i en fast nätkasse som ryssjor, fiskfällor, storryssjor/bottengarn och push up-fälla som försetts med vittjanspåse.

Lax som fångas med redskap som har redskapskod 845 eller 832 omfattas inte av undantaget.

EU-kommissionens förordning om undantag från landningsskyldigheten träder inte i kraft förrän i slutet av augusti 2021 men HaV gör bedömningen, att bestämmelserna i förslaget bör tillämpas från den 22 juni 2021. Undantaget gäller fram till den siste december 2023. Sedan kommer EU-kommissionen att begära in vetenskaplig dokumentation om hög överlevnad för ett nytt beslut om vilka redskap som kan undantas från landningsskyldigheten.

Yrkesfisket i Torneälvens fiskeområde kan fortsätta att fiska efter andra arter än lax även efter fiskestoppet från den 3 juli 2021, eftersom det fisket regleras i 2 a kapitlet i fiskeförordningen (1994:1716).

All lax som fångas ska släppas fri och rapporteras som utkast. Enligt landningsskyldigheten är det tillåtet med ett utkast av högst 8 % av den laxfångst som tas inom den nationella kvoten. Det innebär att det även inom Torneälvens havsområde kommer att införas ett totalt redskapsstopp när denna mängd lax bedöms utkastad.

Det beslutade stoppet den 3 juli 2021 för laxfiske och fiske med fasta redskap efter andra arter gäller dock även inom Torneälvens fiskeområde varför sådana redskap från den 3 juli inte får användas av fritidsfiskare.

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2023-01-27

  Fiskevård i reglerade sjöar och kraftverksmagasin, effekten av dammar på ekosystem, vattendrag som kan ha negativ påverkan på fiskhälsan – tre vattenkraftrelaterade forskningsprojekt som HaV nu stöttar med vardera 2 Mkr.

 2. Aktuellt 2023-01-25

  När Nord Stream-ledningarna sprängdes i södra Östersjön och började läcka stora mängder metangas den 26 september befarade många att det skulle påverka fiskbestånden negativt. En laboratorieanalys av fiskar som utförts av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, på uppdrag av HaV ger nu besked.

 3. Aktuellt 2023-01-20

  Den 16 januari redovisade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ett regeringsuppdrag om faktorer att beakta i ett system med överlåtbara fiskerättigheter inom det demersala fisket, det vill säga fiske efter de arter som lever nära havsbotten såsom nordhavsräka, havskräfta och torsk.

Publicerad: 2021-07-02
Sidansvarig: Webbredaktion