Aktuellt 31 oktober 2023

Östersjöländerna enade om ny bedömning av Östersjöns miljö

Belastningen på miljön från farliga ämnen, övergödning, fiske och introduktion av främmande arter ligger på ohållbara nivåer. Effekterna av klimatförändringarna förvärrar läget. Så kan Helcoms färska miljörapport om Östersjön sammanfattas.

Öland är Sveriges näst största ö och är belägen i Östersjön öster om Småland. Foto: Natalie Greppi.

Helcom, Helsingforskonventionen, syftar till att skydda Östersjöns marina miljö. Efter en flerårig process publiceras nu Helcoms bedömning av Östersjöns tillstånd för Third HELCOM holistic assessment , HOLAS 3. Slutsatserna i rapporten bygger på vetenskapligt framtagna resultat baserat på bästa tillgängliga data under perioden 2016-2021. Bedömningen är viktig som ett riktmärke för det fortsatta arbetet med den uppdaterade handlingsplanen för Östersjön, Baltic Sea Action Plan, BSAP.

Omfattande expertinsatser

Ett stort antal svenska forskare och experter har deltagit i arbetet, däribland flera från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

– Den stora informationsmängden ger oss en god förståelse för vilka som är de huvudsakliga påfrestningarna på Östersjön, var de förekommer, och hur de påverkar nyckelkomponenter i ekosystemet, säger Norbert Häubner, utredare på HaV.

Huvudrapporten ger en helhetsbild av Östersjöns marina miljö. Fördjupningar finns i fem tematiska rapporter inklusive utbredning av belastningar och ekosystemkomponenter, och en ekonomisk och social analys.

Algblomning, övergödning på vattenyta.

Algblomning i Östersjön. Foto: Monica Forsell/HaV

Baseras på indikatorer

Bedömningen baseras på ett 50-tal indikatorer, mätvärden, och bedömningen görs mot gemensamt överenskomna tröskelvärden. Indikatorerna täcker pelagiska (öppna havet) och bentiska (havsbotten) habitat, fisk, havsfågel, marina däggdjur och belastningar från mänskliga aktiviteter.

– Arbetet bidrar till en bättre samstämmighet i bedömningarna mellan länderna i regionen. Vi använder resultaten i hög grad även i det nationella havsförvaltningsarbetet, exempelvis i den remiss som vi har ute nu, säger Linda Rydell, utredare på HaV.

Läs mer om HaV:s havsförvaltningsarbete

Remiss om rapporten Samråd om bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys

Rapportens slutsatser

 • Belastningen på miljön från farliga ämnen, övergödning, uttag av arter och introduktion av främmande arter ligger på ohållbara nivåer under 2016-2021, samtidigt som effekterna av klimatförändringarna förvärrar situationen.
 • Endast ett fåtal av de 59 indikatorer som används för bedömningen når acceptabla nivåer i delar av regionen. Denna status är i de flesta fall en reaktion på flera belastningar som samverkar. Det noteras även att bristande status för en viss del av ekosystemet också kan spridas till andra delar genom länkar inom näringsväven.
 • Försämringen av det marina ekosystemet minskar också dess förmåga att producera nyttor för vårt samhälle och välbefinnande.
 • För att nå en god miljöstatus för Östersjöns ekosystem krävs både direkta åtgärder för att stödja den marina biologiska mångfalden, exempelvis områdesskydd och restaurering, för att stärka och återställa ekosystem, men också minskade belastningar från verksamheter och processer på havet.

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2023-12-01

  I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

 2. Aktuellt 2023-12-01

  Flera verksamhetsutövare vill bygga faunapassager. Större behov av samverkan mellan aktörer. HaV behöver se över sin vägledning. Det är en del av det som lyfts i slutredovisningen av den så kallade NAP:en, nationell plan för omprövning av vattenkraften.

 3. Aktuellt 2023-11-30

  Sverige kan få sin andra marina nationalpark. Det handlar om Nämdöskärgården i Stockholms skärgård, ett område med höga naturvärden. Ett förslag, som HaV har varit med om att arbeta fram, är nu klart. Senast 1 mars 2024 vill Naturvårdsverket ha in synpunkter.

Publicerad: 2023-10-31
Sidansvarig: Webbredaktion