Aktuellt 16 oktober 2023

Få ljusglimtar när havsmiljön bedöms

Tillståndet för de svenska havens arter och livsmiljöer är fortsatt kritiskt. Nyttjandet är inte hållbart. Det visar en bedömning av svensk havsmiljö som HaV har gjort och som nu går ut på samråd. Ett fåtal ljusglimtar finns.

Bedömningen visar att haven skulle kunna ge större samhällsekonomisk nytta om tillståndet var bättre. Foto: Natalie Greppi.

HaV bedömer att de flesta marina däggdjur (tumlare och sälar), sjöfåglar och marina fiskar inte uppnår god miljöstatus. Belastningen på havsmiljön bedöms idag sammantaget vara för stor.

– God miljöstatus är ett tillstånd där haven är friska och produktiva på en tillfredsställande nivå vilket är en förutsättning för ett hållbart nyttjande av havets resurser, förklarar Mats Svensson, chef för HaV:s havsförvaltningsavdelning.

HaV bedömer att tillståndet för havens arter och livsmiljöer är fortsatt kritiskt. Foto: Johan Kling/HaV

Trycket på haven ökar

Bedömningen visar att haven skulle kunna ge större samhällsekonomisk nytta om tillståndet var bättre. När haven inte mår bra kan de helt enkelt inte leverera så mycket ekosystem¬tjänster som de skulle kunna om de var friska. Yrkesfiske, marin turism och rekreation är de näringar som mest påverkas av en försämrad havsmiljö, men de orsakar också stor påverkan. Därtill accelererar klimatförändringarna vilket ytterligare försämrar förutsättningarna för friska hav.

– Samtidigt ökar trycket på haven från växande verksamheter som energiproduktion, turism, transporter och exploatering i kustområdena, säger Mats Svensson.

Bohusläns kust är hårt drabbad av skräp som flyter iland från havet. Städning av stränderna är en stor och återkommande utgift för kommunerna utmed kusten. Foto: Pernilla Johansson/HaV

Chans till återhämtning

Som helhet visar HaV:s bedömning att tillståndet för havens arter och livsmiljöer är fortsatt kritiskt. De ljusglimtar som finns, syns främst om man tittar på längre tidstrender.
Kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur uppnår inte god miljöstatus. Många fiskbestånd utsätts för ett för stort nyttjande. Men nio fiskpopulationer i Västerhavet, som varit mycket ovanliga, exempelvis hälleflundra och marulk, visar positiva trender.

– Det finns chans att dessa arter återhämtar sig i framtiden, förutsatt att nyttjandet minskar till hållbara nivåer vilket är ännu mer viktigt med ökade klimatförändringar. För Östersjöns fiskbestånd ser det inte så ljust ut.

God miljöstatus uppnås inte heller när det gäller farliga ämnen i havsmiljön. Men över en längre tidsperiod har halter av flera farliga ämnen, till exempel flamskyddsmedel och DDT, minskat väsentligt.

Höga bullernivåer under vattnet påverkar tumlarnas möjligheter att söka föda. Foto: Susanne Viker/HaV

Höga bullernivåer under vattnet påverkar tumlarnas möjligheter att söka föda. Foto: Susanne Viker/HaV

Buller bedöms för första gången

För första gången har HaV gjort en bedömning av undervattensbuller, både det som är kontinuerligt (som främst kommer från fartygstrafik) och det som är impulsivt (exempelvis från sprängningar och undervattensarbeten). Buller stör till exempel de känsliga tumlarna. Knappt hälften av de bedömda havsbassängerna når god miljöstatus enligt den definition som föreslås för det impulsiva undervattensbullret. Bara de nordligaste havsbassängerna i Östersjön når god miljöstatus enligt förslaget till definition för kontinuerligt buller.

Kan haven bli friskare i framtiden?

– Vi har blivit säkrare i vår bedömning, och har nu en bättre helhetsbild. Det underlättar för oss på HaV när vi ska fatta beslut om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för havsmiljön. Men naturligtvis återstår otroligt mycket att göra, både på kort och på lång sikt, säger Mats Svensson.

Fakta

Det är tredje gången som HaV gör en bedömning av miljötillståndet i svenska havsområden. Bedömningen ingår i arbetet med att genomföra havsmiljödirektivet i Sverige. Havsmiljödirektivet är EU:s gemensamma ramverk för havsmiljön och omfattar marina vatten. Det innebär också att EU:s alla medlemsländer med kust tar fram motsvarande bedömningar för sina marina vatten. Bedömningen bygger på ett förslag till ändringar i HaV:s föreskrifter HVMFS 2012:18.

Innan HaV fattar beslut om bedömningen och föreskrifterna finns det möjlighet att lämna synpunkter. Samråd pågår till den 1 mars 2024.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-11-28

    Naturvårdsverket och Havs-och vattenmyndigheten har nu lämnat in delar av det regeringsuppdrag vi arbetat med tillsammans. Det handlar om en kunskapssammanställning om storskarvens ekologi och roll i ekosystemet samt en reviderad nationell förvaltningsplan.

  2. Aktuellt 2023-11-17

    Tack vare ökat stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) får HaV större kunskaper om vilka ämnen som hamnar i Östersjön och Västerhavet via Sveriges större vattendrag.

  3. Aktuellt 2023-11-17

    Den 19 november är det Internationella toalettdagen, en FN-dag instiftad 2013. Syftet är att uppmärksamma de 3,6 miljarder människor som lever utan toaletter och värdig hygien. I Sverige har alla tillgång till toalett, men tar du hand om din toalett och ditt avlopp? Toan är ingen papperskorg!

Publicerad: 2023-10-16
Sidansvarig: Webbredaktion