Aktuellt 13 september 2023

Ospar rapporterar om Nordostatlantens miljötillstånd

Minskad biologisk mångfald och fortsatt habitatförstörelse. Men även ljuspunkter som att utsläppen av de allvarligaste farliga ämnena såsom PCB, PAH och klororganiska föreningar har minskat avsevärt. Det hör till det som visas i havskonventionen Ospars färska rapport om Nordostatlantens miljöstatus.

Ospar betyder Convention for the Protection of the Marine Environment of North-East Atlantic.

Ospar betyder Convention for the Protection of the Marine Environment of North-East Atlantic. I drygt fyra år har länderna kring Nordostatlanten arbetat med att bedöma områdets miljöstatus. Rapporten, som kallas QSR 2023, Quality Status Report, är en omfattande bedömning av mänsklig belastning och påverkan på miljötillståndet i Nordostatlanten.

Över 120 bedömningar

Rapporten består av mer än 120 bedömningar och omfattar olika aspekter, bland annat biologisk mångfald, livsmiljöer och mänskliga aktiviteter som påverkar den marina miljön.

– QSR 2023 beskriver mänskliga belastningar på havet, såsom näringsämnen, kemikalier och fysisk påverkan, och bedömer deras effekter på det marina livet och ekosystemen, till exempel genom övergödning och förlust av biologisk mångfald, säger Richard Emmerson, utredare på HaV som med över 40 svenska experter har bidragit till Ospar:s QSR-arbete.

Bedömningen i korthet

QSR 2023:s övergripande regionala slutsatser visar att:

 • minskad biologisk mångfald och fortsatt habitatförstörelse i många delar av Ospar:s havsområde trots de åtgärder som vidtagits av Ospar:s parter. Fiskets och annan mänsklig verksamhets påverkan på den biologiska mångfalden är fortfarande mycket kännbar, och andra former av försämring, till exempel ökad mängd buller ochfysisk påverkan, är växande problem.
 • Det finns ett ökande behov av att ta itu med orsakerna till försämring och förlust av biologisk mångfald och därigenom förbättra tillstånd och öka motståndskraften hos de marina ekosystemen i Ospar:s havsområde.
 • Miljötillståndet i vissa avseenden har förbättrats: utsläppen av de allvarligaste farliga ämnena såsom PCB, PAH och klororganiska föreningar har minskat avsevärt, förorening av radioaktiva ämnen har förhindrats, utsläppen från olje- och gasindustrin har minskats, marint skräp spåras bättre och betydande åtgärder har vidtagits för att minska det, och en gradvis minskning av tillförseln av och mängden näringsämnen har beskrivits i många Ospar-regioner.
 • Klimatförändringar och havsförsurning driver nu på stora förändringar som hotar en stor del av den marina biologiska mångfalden i Nordostatlanten.

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2024-04-12

  Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt på 750 gråsälar 2024 och början av 2025 i Östersjön. Det är en halvering från förra året när det tillåtna antalet var 1 500.

 2. Aktuellt 2024-04-11

  Regeringen flyttar fram pausen av omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd till 1 juni för vissa aktörer.

 3. Aktuellt 2024-04-10

  Runt 10 procent av Sveriges Natura 2000-områden påverkas av vattenkraft. Nu stöttar HaV länsstyrelserna med 5 miljoner kronor så att de kan uppdatera de så kallade bevarandeplanerna.

Publicerad: 2023-09-13
Sidansvarig: Webbredaktion