Aktuellt 19 december 2022

Hallå där, Pia Norling!

Du jobbar till vardags som utredare på HaV men befinner dig just nu i Montreal i Kanada. Där deltar du som expert i den svenska delegationen vid COP15, FN:s miljömöte, som pågår fram till den 19 december.

Pia Norling, utredare på HaV, deltog i mötet i Montreal.

Det kommer fina nyheter för Nordostatlanten, berätta!

– Partsmötet COP15 för konventionen om biologisk mångfald , CBD, har tagit beslut om ett globalt nytt ramverk för att bevara biologisk mångfald till 2030. Ett av målen innebär att skydda minst 30 procent av land och hav genom att etablera skyddade områden och andra effektiva områdesbaserade åtgärder , OECMs. Andra mål handlar till exempel om att restaurera skadade ekosystem, förhindra etablering av främmande arter, reducera effekterna av farliga ämnen och minska effekterna av klimatförändringar och havsförsurning.

– Partsmötet välkomnade 17 nya EBSAs (Ecologically or Biologically Significant marine Area) i Nordostatlanten. Detta är en viktig bit i det stora pusslet att beskriva EBSA-områden runt om i världen. Områdena är en del i CBD:s globala ansats att beskriva havsområden som är viktiga för biologisk mångfald, särskilt i områden utanför nationell jurisdiktion.

 – CBD har under tio års tid arrangerat 15 workshops runt om i världen för att beskriva områden som är särskilt viktiga för biologisk mångfald. Nu har totalt 338 områden beskrivits som i stort sett täcker alla världens hav.

– Utpekande av EBSA-områden medför inget krav på skydd eller förvaltning av områden, men information om dem kan nyttjas som kunskapsunderlag till exempel i arbetet med havsplanering, skydd av marina områden och åtgärder för att stärka biologisk mångfald.

Vad innebär beslutet för Västerhavet?

 – Beslutet innebär att man har pekat ut områden med särskilda naturvärden, det vill säga områden som är extra viktiga för biologisk mångfald. Till grund för beslutet ligger en omfattande kunskapssammanställning som kan användas i det fortsatta havsmiljöarbetet.

Hur känns det att förhandlingarna gått så pass bra?

– Det känns roligt att vi fått klart denna långdragna process att beskriva EBSAs, Ecologically or Biologically Significant marine Areas, i Nordostatlanten.

Läs mer på FNs webbplats.

Läs mer på EU:s webbplats.

CBD:s webplats.

EBSA-information på HaV:s webbplats (EBSA kriterier på svenska):

CBD:s vetenskapliga EBSA-kriterier

Vad kännetecknar extra känsliga och skyddsvärda havsmiljöer?
Convention on Biological Diversity, CBD, på svenska Konventionen om biologisk mångfald, CBD, är en global FN- konvention om naturvård och artskydd. Konventionen har en lista med sju kriterier. Minst ett av dem ska uppfyllas för att området ska kunna klassas som EBSA.

 • Unika områden (ur ett globalt perspektiv)
 • Livshistoriskt viktiga områden (t ex reproduktions- och uppväxtområde, övervintring, viktiga för rörliga arter)
 • Stor biologisk mångfald (många arter)
 • Område för hotade arter (t ex för vikare, tumlare
 • Områden som är särskilt sårbara
 • Hög biologisk produktivitet (t ex hög produktion av plankton och fisk)
 • Naturlighet (opåverkat av mänskliga aktiviteter)

Det finns ett svenskt EBSA i Kattegatt:

Fladen och Stora och Lilla Middelgrund

 • Tre stora utsjöbankar
 • Stor topografisk variation formad av stenar och undervattensklippor
 • Sandbankar and skalgrus ökar diversiteten av habitat
 • Rikt djurliv och algsamhällen (t ex tare) och hög förekomst av sällsynta och hotade arter av bottenlevande djur och fiskar
 • Unika habitat: Bubbelrev och märlbotten



EBSA-områden

EBSA-områden

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2023-02-08

  1 och 2 februari samlades yrkes- och fritidsfiskare, forskare, politiker, journalister och medarbetare från HaV till möten i Östhammar och Gävle på temat: Var har strömmingen tagit vägen?

 2. Aktuellt 2023-02-02

  HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har ett regeringsuppdrag att följa upp och analysera arbetet med omprövningarna av vattenkraften. Den 1 februari lämnades en delredovisning till regeringen.

 3. Aktuellt 2023-02-02

  Idag, 2 februari, är det den internationella våtmarksdagen. Över hela världen fokuserar forskare och miljömyndigheter på de viktiga våtmarkerna – som har betydelse både för den biologiska mångfalden och klimatet. Här i Sverige stöttar HaV en rad våtmarksprojekt via LOVA-bidraget.

Publicerad: 2022-12-19
Sidansvarig: Webbredaktion