Aktuellt 26 maj 2022

Fler vattenskyddsområden förbättrar skyddet av våra dricksvattentäkter

Den 24 maj 2022 publicerade SCB ny statistisk över skyddade arealer i Sverige. Statistiken baseras på uppgifter från Naturvårdsverkets register över skyddade områden och omfattar förutom nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskydd även vattenskyddsområden vars syfte är att skydda vattentäkter som används för att producera dricksvatten.

skylt på vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde

- Det är glädjande att konstatera att arbetet med att skydda våra större allmänna vattentäkter går framåt. Det kan också konstateras att de satsningar som gjorts under den senaste 4-årsperioden med förstärkta anslag till länsstyrelserna i syfte att öka takten att inrätta vattenskyddsområden också har gett resultat i form av fler beslut och en högre andel skyddade vattentäkter, säger Susanna Hogdin, utredare på miljöprövningsenheten HaV.

Av statistiken framgår att den 31 december 2021 fanns det fler än 1600 vattenskyddsområden i Sverige. Den totala arealen vattenskyddsområde omfattar mer än 1 miljon hektar eller 2 % av Sveriges yta. Under 2021 ökade den sammanlagda arealen med drygt 50 000 hektar.

Här hittar du SCBs statistiknyhet i sin helhet.

I Sverige finns drygt 1640 allmänna (kommunala) dricksvattenverk med en produktion på minst 10 m³/ dygn eller som försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten registrerade hos Livsmedelsverket.

Mer information om vattenskyddsområden.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-06-23

    Mellan 27 juni och 1 juli står Portugal och Kenya som värdar för FN:s havskonferens i Lissabon. Konferensen fokuserar på FN:s globala mål om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. Havs- och vattenmyndigheten har hjälpt till med analyser och underlag inför mötet som väntas samla deltagare från uppemot 200 länder.

  2. Aktuellt 2022-06-20

    För att skydda biologisk mångfald i marina skyddade områden på utsjöbankar i Kattegatt och för att motverka bifångst av tumlare och sjöfågel, kommer en ny delegerad förordning från kommissionen att träda i kraft den 11 juli 2022.

  3. Aktuellt 2022-06-20

    Har du sett något ovanligt vid havet? Undrar du över något i kustmiljön? Länsstyrelsernas marina informationscentraler vid kustområdena svarar på frågor och tar gärna emot dina observationer.

Publicerad: 2022-05-26
Sidansvarig: Webbredaktion