Aktuellt 26 maj 2022

Fler vattenskyddsområden förbättrar skyddet av våra dricksvattentäkter

Den 24 maj 2022 publicerade SCB ny statistisk över skyddade arealer i Sverige. Statistiken baseras på uppgifter från Naturvårdsverkets register över skyddade områden och omfattar förutom nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskydd även vattenskyddsområden vars syfte är att skydda vattentäkter som används för att producera dricksvatten.

skylt på vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde

- Det är glädjande att konstatera att arbetet med att skydda våra större allmänna vattentäkter går framåt. Det kan också konstateras att de satsningar som gjorts under den senaste 4-årsperioden med förstärkta anslag till länsstyrelserna i syfte att öka takten att inrätta vattenskyddsområden också har gett resultat i form av fler beslut och en högre andel skyddade vattentäkter, säger Susanna Hogdin, utredare på miljöprövningsenheten HaV.

Av statistiken framgår att den 31 december 2021 fanns det fler än 1600 vattenskyddsområden i Sverige. Den totala arealen vattenskyddsområde omfattar mer än 1 miljon hektar eller 2 % av Sveriges yta. Under 2021 ökade den sammanlagda arealen med drygt 50 000 hektar.

Här hittar du SCBs statistiknyhet i sin helhet.

I Sverige finns drygt 1640 allmänna (kommunala) dricksvattenverk med en produktion på minst 10 m³/ dygn eller som försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten registrerade hos Livsmedelsverket.

Mer information om vattenskyddsområden.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-02-02

    HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har ett regeringsuppdrag att följa upp och analysera arbetet med omprövningarna av vattenkraften. Den 1 februari lämnades en delredovisning till regeringen.

  2. Aktuellt 2023-02-02

    Idag, 2 februari, är det den internationella våtmarksdagen. Över hela världen fokuserar forskare och miljömyndigheter på de viktiga våtmarkerna – som har betydelse både för den biologiska mångfalden och klimatet. Här i Sverige stöttar HaV en rad våtmarksprojekt via LOVA-bidraget.

  3. Aktuellt 2023-02-01

    Vimma och id är två svagsimmande (sämre på att klara vandringshinder) fiskarter. De ska nu få hjälp av ett åtgärdsprogram som HaV arbetat fram.

Publicerad: 2022-05-26
Sidansvarig: Webbredaktion