Aktuellt 23 mars 2022

Hitta på sidan

Lokalt engagemang bra sätt att minska övergödningen

I tre år har 20 pilotområden med åtgärdssamordnare skapat många lokala och lyckade åtgärder mot övergödning. Engagemang, samverkan och konkret stöd är nyckelord för LEVA – lokalt engagemang för vatten.

Våtmark samt ursprungliga meanderbågar i Enköpings kommun, ett av LEVA-områdena.

Våtmark samt ursprungliga meanderbågar i Enköpings kommun, ett av LEVA-områdena. Foto: Cassandra Telldahl Bjelkelöv

Övergödning av sjöar, vattendrag och hav fortsätter påverka våra vatten negativt med bland annat algblomningar och fiskdöd som följd. Det ger i sin tur negativa samhällskonsekvenser för exempelvis turismen och fiskenäringen. I takt med att tekniska lösningar minskat reningsverkens utsläpp har lantbruket kommit att stå för den största delen av det näringsläckage som leder till övergödning.

Lyckad satsning visar vägen

LEVA – lokalt engagemang för vatten visar att åtgärdssamordnare, som genom samverkan stödjer det frivilliga lokala åtgärdsarbetet, är ett fungerande arbetssätt.

– Vi ser att när lantbrukarna får stöd från åtgärdssamordnare så blir fler frivilliga åtgärder för renare vatten genomförda, till exempel anläggning av våtmarker och fosfordammar. Det är åtgärder som går hand i hand med produktionen av svensk mat, säger Robert Almstrand, utredare vid HaV.

Markus Hoffman på LRF berättar att lantbrukarna står för delar av kostnaderna för åtgärder. De genomför dessutom vissa åtgärder utan ekonomisk ersättning.

– Flera lantbrukare har berättat för mig att ”det blir lättare att få åtgärder gjorda med en lokal åtgärdssamordnare som finns på plats över tid och lyssnar på oss lantbrukare”, säger Markus Hoffman.

Samordnarna blir katalysatorer

Många av åtgärderna i jordbrukslandskapet kan finansieras via bidrag. Åtgärdssamordnarna redovisar att de deltagit i bidragsansökningar på över 250 miljoner kronor till nya åtgärder. Denna summa är över fyra gånger så stor som kostnaden för själva åtgärdssamordningen. Det visar vilken katalysator åtgärdssamordnarna är.

- Det har varit fantastiskt roligt att genom LEVAs koordinerande stödfunktion hjälpa åtgärdssamordnarna i deras viktiga arbete, säger Anna Ek, utredare vid HaV.

Nya områden har tillkommit

Majoriteten av de 20 LEVA-områdena fortsätter med åtgärdssamordning 2022 och framåt. De är framförallt finansierade via LOVA-bidrag men även genom egen finansiering. Dessutom har ett tiotal nya områden med åtgärdssamordning tillkommit under 2020 och 2021, alla finansierade med LOVA-bidrag. Regeringens satsning med 100 miljoner extra till LOVA 2022 stärker därmed både arbetet med åtgärdssamordning och konkreta åtgärder.

HaV fortsätter att utveckla den uppskattade nationella stödfunktionen för att ge åtgärdssamordnarna informationsmaterial, utbildning och erfarenhetsutbyte. Arbetet genomförs i samarbete med Jordbruksverket, Greppa näringen, LRF, Vattenmyndigheterna och länsstyrelserna.

Mer om LEVA

I ett nära samarbete har HaV, LRF, Jordbruksverket och Vattenmyndigheterna under 2018-2021 arbetat med två regeringsuppdrag som lett till satsningen LEVA – lokalt engagemang för vatten. LEVA fortsätter som stödfunktion för lokalt åtgärdsarbete. Prenumerera på LEVA:s nyhetsbrev för att få information om stödmaterial, utbildningar och erfarenhetsutbyte.

Grävskopa gräver våtmark i Falkenbergs kommun.

Anläggning av våtmark i Falkenbergs kommun. Foto: Lina Floer

Under de 2019-2021 har åtgärdssamordnarna i satsningen LEVA – Lokalt engagemang för vatten bland annat:

 • arrangerat 325 möten och gruppträffar med nästan 3500 deltagare (varav över 1500 unika lantbrukare)
 • haft enskilda möten eller samtal med närmare 1400 unika lantbrukare
 • sökt över 250 miljoner kronor för åtgärder
 • beviljats närmare 130 miljoner kronor till och med januari 2021
 • anlagt våtmarker och dammar (119 ha)
 • genomfört strukturkalkning (5900 ha)
 • skapat återmeandring (3600 m)
 • anlagt kalkfilterdiken (160 ha)
 • anlagt skyddszoner (110 ha)
 • många ytterligare åtgärder genomförts, till exempel reduktionsfiske, svämplansrestaurering och avfasning av dikeskanter

Kontakta projektgruppen LEVA

Anna Ek, utredare, vattenmiljöenheten, telefon: 010-698 6048, e-post: anna.ek@havochvatten.se

Robert Almstrand, utredare, vattenmiljöenheten, telefon: 010-698 6198, e-post: robert.almstrand@havochvatten.se

Josefin Hjort, utredare, vattenmiljöenheten, telefon: 010-698 6082, e-post: josefin.hjort@havochvatten.se

Markus Hoffman, expert, vatten och växtnäring, telefon: 070-527 54 44 , e-post: markus.hoffman@lrf.se

Stina Olofsson, projektledare Greppa näringen, telefon: 036-15 84 06, e-post: stina.olofsson@jordbruksverket.se

Matilda Valman, samordnare, Södra Östersjön, telefon: 010-223 86 26, e-post: matilda.valman@lansstyrelsen.se

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2024-02-29

  FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

 2. Aktuellt 2024-02-22

  Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

 3. Aktuellt 2024-02-21

  Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2022-03-23
Sidansvarig: Webbredaktion