Aktuellt 28 februari 2022

Uppdaterad statistik om tillförsel av kväve och fosfor till haven

HaV har publicerarat uppdaterad statistik om tillförsel av näringsämnen från Sverige till havet. Statistiken som publiceras idag utgör del av Sveriges officiella statistik. Tidsserien i statistiken har förlängts med två år och redovisar nu tillförsel av näringsämnen under perioden 1995 – 2020.

Max 150 tecken i alternativtext.

De övergödande ämnen som står i fokus är kväve och fosfor. En alltför hög tillförsel kan medföra algblomningar och syrebrist i havet.

– För att skydda miljön i Östersjön och Västerhavet och för att kunna nå ett gott ekologiskt tillstånd måste vi känna till påverkanstrycket från Sverige. En del av trycket beror på hur mycket näringsämnen vi släpper ut i havet, säger Mikael Krysell, enhetschef vid HaV.

Redovisas årligen

Tillförseln av näringsämnen redovisas i statistiken årligen och per havsbassäng uppdelat efter tillförsel från kustbelägna större avloppsreningsverk och -industrier, som båda har direktutsläpp till havet, samt tillförsel via flodmynningar. Tillförsel från flodmynningar summeras med modelluppskattningar av belastningen från de landområden och mindre vattendrag som inte omfattas av den nationella miljöövervakningen för att beräkna hela tillförseln från inlandskällor.

För mer information kontakta:

Mikael Krysell, chef enheten för miljöövervakning, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010- 698 60 15, e-post mikael.krysell@havochvatten.se

Michael Pohl, utredare enheten för miljöövervakning, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 61 19, e-post michael.pohl@havochvatten.se

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-05-26

    Den 24 maj 2022 publicerade SCB ny statistisk över skyddade arealer i Sverige. Statistiken baseras på uppgifter från Naturvårdsverkets register över skyddade områden och omfattar förutom nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskydd även vattenskyddsområden vars syfte är att skydda vattentäkter som används för att producera dricksvatten.

  2. Aktuellt 2022-05-25

    Den 24 maj publicerade Riksrevisionen ett pressmeddelande med rubriken: Brister i statens arbete mot invasiva främmande arter. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Naturvårdsverket (NV) ger här sitt perspektiv på slutsatserna.

  3. Aktuellt 2022-05-25

    Nu skickar HaV ett förslag om ett nytt fredningsområde på remiss. Allt fiske vid Nianåns mynning och Njutångersfjärden i Hudiksvalls kommun föreslås bli förbjudet.

Publicerad: 2022-02-28
Sidansvarig: Webbredaktion