Aktuellt 28 februari 2022

Uppdaterad statistik om tillförsel av kväve och fosfor till haven

HaV har publicerarat uppdaterad statistik om tillförsel av näringsämnen från Sverige till havet. Statistiken som publiceras idag utgör del av Sveriges officiella statistik. Tidsserien i statistiken har förlängts med två år och redovisar nu tillförsel av näringsämnen under perioden 1995 – 2020.

Max 150 tecken i alternativtext.

De övergödande ämnen som står i fokus är kväve och fosfor. En alltför hög tillförsel kan medföra algblomningar och syrebrist i havet.

– För att skydda miljön i Östersjön och Västerhavet och för att kunna nå ett gott ekologiskt tillstånd måste vi känna till påverkanstrycket från Sverige. En del av trycket beror på hur mycket näringsämnen vi släpper ut i havet, säger Mikael Krysell, enhetschef vid HaV.

Redovisas årligen

Tillförseln av näringsämnen redovisas i statistiken årligen och per havsbassäng uppdelat efter tillförsel från kustbelägna större avloppsreningsverk och -industrier, som båda har direktutsläpp till havet, samt tillförsel via flodmynningar. Tillförsel från flodmynningar summeras med modelluppskattningar av belastningen från de landområden och mindre vattendrag som inte omfattas av den nationella miljöövervakningen för att beräkna hela tillförseln från inlandskällor.

För mer information kontakta:

Mikael Krysell, chef enheten för miljöövervakning, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010- 698 60 15, e-post mikael.krysell@havochvatten.se

Michael Pohl, utredare enheten för miljöövervakning, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 61 19, e-post michael.pohl@havochvatten.se

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-01-27

    Fiskevård i reglerade sjöar och kraftverksmagasin, effekten av dammar på ekosystem, vattendrag som kan ha negativ påverkan på fiskhälsan – tre vattenkraftrelaterade forskningsprojekt som HaV nu stöttar med vardera 2 Mkr.

  2. Aktuellt 2023-01-25

    När Nord Stream-ledningarna sprängdes i södra Östersjön och började läcka stora mängder metangas den 26 september befarade många att det skulle påverka fiskbestånden negativt. En laboratorieanalys av fiskar som utförts av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, på uppdrag av HaV ger nu besked.

  3. Aktuellt 2023-01-20

    Den 16 januari redovisade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ett regeringsuppdrag om faktorer att beakta i ett system med överlåtbara fiskerättigheter inom det demersala fisket, det vill säga fiske efter de arter som lever nära havsbotten såsom nordhavsräka, havskräfta och torsk.

Publicerad: 2022-02-28
Sidansvarig: Webbredaktion