Aktuellt 14 december 2021

Rapporter ger kunskap om biologisk återställning av kustvattenmiljön

Två nya rapporter och kunskapsunderlag till stöd för förvaltning och ekologisk restaurering i kustvattenmiljön är klara.

Ektång under vatten.

Foto: Mats G E Svensson/HaV

Målgrupper för rapporterna Fysisk påverkan i kusten och effekter på ekosystemen samt Erfarenheter av ekologisk restaurering i kust och hav är framför allt miljöhandläggare och förvaltare. Även de som arbetar med fysisk planering av marina kustmiljöer på nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner kan ha nytta av dem.

– En särskilt viktig grupp är miljödomstolar och deras tekniska råd, liksom beslutsfattare på kommunal och regional nivå, säger Ingemar Andersson vid enheten för biologisk mångfald på HaV.

Beskriver orsakssamband

Rapporterna beskriver varsin del i den så kallade DPSIR-modellen, det vill säga Drivkraft – Påverkanstryck (som skapar en belastning) – Statusförändring – Inverkan – Respons (åtgärder).

– Kort kan man säga att den här modellen är ett sätt att beskriva orsakssamband i samspelet mellan samhället och miljön, förklarar Ingemar Andersson.

Ger bred överblick

Rapporten om ”Fysisk påverkan” (D, P, S och I) ger en bred överblick av hur olika mänskliga aktiviteter – fysiska etableringar, byggnationer och verksamheter – påverkar livsmiljöer och biologiska värden i kustekosystemen. Förutom direkt påverkan på platsen påverkar aktiviteterna konnektiviteten i landskapet, det vill säga arters förmåga eller benägenhet (möjligheter) att röra sig över områden på ett naturligt sätt.

– Genom att aktiviteterna förändrar många marina ekosystems struktur och funktion får de även effekter på de marina ekosystemtjänsterna, alltså de nyttigheter som människan kan få från ekosystemen.

Praktisk verktygslåda

Rapporten ”Erfarenheter av ekologisk restaurering” (R) ger ett grundläggande kunskapsunderlag kring restaurering och återställning av olika livsmiljöer med relevans för svenska förhållanden, i första hand utifrån fysisk påverkan i kustvattenmiljön. Rapporten ger även förslag till en praktisk verktygslåda baserat på dessa nationella och internationella erfarenheter och dokumenterade avväganden vad gäller olika påverkanstryck, livsmiljöer, restaureringsåtgärder och deras samverkan och effektivitet.

Stöd för hållbar förvaltning

För att kunna förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, och nå nationella och internationella åtaganden, är det viktigt att naturtyper restaureras, nyskapas och återskapas.

– Vi hoppas att rapporterna kan bli ett stöd för en bättre och mer hållbar förvaltning av våra grunda kustvattenmiljöer, säger Ingemar Andersson.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2021-12-14
Sidansvarig: Webbredaktion