Aktuellt 14 december 2021

Rapporter ger kunskap om biologisk återställning av kustvattenmiljön

Två nya rapporter och kunskapsunderlag till stöd för förvaltning och ekologisk restaurering i kustvattenmiljön är klara.

Ektång under vatten.

Foto: Mats G E Svensson/HaV

Målgrupper för rapporterna Fysisk påverkan i kusten och effekter på ekosystemen samt Erfarenheter av ekologisk restaurering i kust och hav är framför allt miljöhandläggare och förvaltare. Även de som arbetar med fysisk planering av marina kustmiljöer på nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner kan ha nytta av dem.

– En särskilt viktig grupp är miljödomstolar och deras tekniska råd, liksom beslutsfattare på kommunal och regional nivå, säger Ingemar Andersson vid enheten för biologisk mångfald på HaV.

Beskriver orsakssamband

Rapporterna beskriver varsin del i den så kallade DPSIR-modellen, det vill säga Drivkraft – Påverkanstryck (som skapar en belastning) – Statusförändring – Inverkan – Respons (åtgärder).

– Kort kan man säga att den här modellen är ett sätt att beskriva orsakssamband i samspelet mellan samhället och miljön, förklarar Ingemar Andersson.

Ger bred överblick

Rapporten om ”Fysisk påverkan” (D, P, S och I) ger en bred överblick av hur olika mänskliga aktiviteter – fysiska etableringar, byggnationer och verksamheter – påverkar livsmiljöer och biologiska värden i kustekosystemen. Förutom direkt påverkan på platsen påverkar aktiviteterna konnektiviteten i landskapet, det vill säga arters förmåga eller benägenhet (möjligheter) att röra sig över områden på ett naturligt sätt.

– Genom att aktiviteterna förändrar många marina ekosystems struktur och funktion får de även effekter på de marina ekosystemtjänsterna, alltså de nyttigheter som människan kan få från ekosystemen.

Praktisk verktygslåda

Rapporten ”Erfarenheter av ekologisk restaurering” (R) ger ett grundläggande kunskapsunderlag kring restaurering och återställning av olika livsmiljöer med relevans för svenska förhållanden, i första hand utifrån fysisk påverkan i kustvattenmiljön. Rapporten ger även förslag till en praktisk verktygslåda baserat på dessa nationella och internationella erfarenheter och dokumenterade avväganden vad gäller olika påverkanstryck, livsmiljöer, restaureringsåtgärder och deras samverkan och effektivitet.

Stöd för hållbar förvaltning

För att kunna förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, och nå nationella och internationella åtaganden, är det viktigt att naturtyper restaureras, nyskapas och återskapas.

– Vi hoppas att rapporterna kan bli ett stöd för en bättre och mer hållbar förvaltning av våra grunda kustvattenmiljöer, säger Ingemar Andersson.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-19

    Sveriges länsstyrelser får nu dela på 49 miljoner kronor. Pengarna, som fördelas av HaV, ska gå till länsstyrelsernas arbete med ett utökat skydd av havs- och vattenmiljöer, med fokus på Östersjön.

  2. Aktuellt 2024-02-08

    5,7 miljarder kronor – så mycket omsatte 1,2 miljoner svenska fritidsfiskare år 2022. Det i sin tur medförde ett bidrag till svensk BNP, bruttonationalprodukt, om cirka 1,4 miljarder kronor och ökad sysselsättning med omkring 2 800 årsarbetskrafter. Det visar en färsk rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

  3. Aktuellt 2024-02-07

    Nu finns pengar att söka hos HaV för dig som vill bidra till ett mer hållbart fiske. Det kan handla om att belysa aktuell situation eller att ta fram ny kunskap kring ekosystembaserad förvaltning.

Publicerad: 2021-12-14
Sidansvarig: Webbredaktion