Aktuellt 28 september 2021

Utredning om det svenska spårbarhetssystemet

Den 28 september lämnade Statskontoret in sin utredning av det svenska spårbarhetssystemet till regeringen. Utredningen menar bland annat att HaV har övertolkat EU:s lagstiftning och att systemet inte säkerställer spårbarhet av fisk.

Spårbarhetssystemet är ett viktigt verktyg för att hålla fisket inom fastställda gränser och bidrar på så sätt till att fisket blir långsiktigt hållbart. Det skyddar även konsumentens intresse genom att informationen om fisken kan styrkas på ett tillförlitligt sätt. Foto: Kasper Holgers

- Vi konstaterar att Statskontoret riktar kritik mot det svenska spårbarhetssystemet som vi måste ta till oss. I vissa delar har vi dock en annan uppfattning än det som Statskontoret för fram. Framförallt i kritiken om att spårbarheten inte efterlevs. Här tycker vi att Statskontoret blandar ihop systemets funktion med det sätt som systemet används på i dagsläget, säger Niclas Törnell, avdelningschef på HaV.

Statskontoret menar att HaV har överimplementerat spårbarhetskraven i kontrollförordningen och att systemet skapar "onödigt höga kostnader och krångel" för de aktörer som omfattas av kraven. 

- Att branschen uppfattar spårbarhetssystemet som en börda är förståeligt. Det är en börda, för vissa aktörer mindre och för andra större. Men det är en konsekvens av EU:s beslutade regelverk inom spårbarhetsområdet, inte av det svenska systemet för att uppfylla dessa krav, fortsätter Niclas.

HaV välkomnar utredning

HaV välkomnar Statskontorets utredning av det svenska spårbarhetssystemet och har under arbetets gång samarbetat med Statskontorets utredare och bidragit med underlag och expertkunskap.

- För oss är det viktigt att förutsättningarna för det fortsatta arbetet med spårbarheten klarläggs. Alla inblandade aktörer behöver en gemensam förståelse för de krav som ställs på den som handlar med sådana fiskeri- och vattenbruksprodukter som berörs och hur vi tillsammans ser till att dessa krav uppfylls.

Motverkar att olagligt fångad fisk säljs

Det svenska spårbarhetssystemet lanserades 2019 för att förbättra kontrollen av fiskeri- och vattenbruksprodukter i försäljningsleden och för att sammantaget få en bättre fiskerikontroll i alla led. Systemet gör det möjligt att spåra varje parti av fiskeriprodukter tillbaka till en enskild landning och på så sätt säkerställa att fisken vi köper är fångad på ett lagligt sätt och att illegal fisk inte når marknaden. Konsumenter och uppköpare ska kunna känna sig trygga med informationen om var, när och hur fisket eller odlingen skett för att kunna göra säkra och medvetna val.

- HaV har i nära samarbete med branschen tagit fram ett tekniskt välfungerande, framtidssäkrat och användarvänligt system. Vi ser att det fyller en väldigt viktig roll i arbetet för ett hållbart nyttjande av havets ekosystem. I en tid när den biologiska mångfalden i våra hav är allvarligt hotad och tillståndet för fiskebestånden är allvarligt måste vi vara ytterst varsamma i nyttjandet av dessa gemensamma resurser.

Den 28 september lämnade Statskontoret över sin rapport till regeringen.

- Vi har tillsammans med branschen gjort kloka val i utvecklingen av vårt gemensamma system. Ska vi fortsätta att uppfylla EU:s krav så finns inget annat alternativ än att fortsätta utvecklingen av det svenska spårbarhetssystemet, till ett alltmer välfungerande, användarvänligt, automatiserat och värdeskapande verktyg för hållbart utnyttjande av våra naturresurser. Nu välkomnar vi regeringens, vår uppdragsgivare och beställare av Statskontorets utvärdering, att ge oss direktiv hur vi ska agera vidare kring frågan om spårbarhet, avslutar Niclas Törnell.

Statskontorets rapport om Spårbarhetssystemet

Bakgrund

Den 16 oktober 2020, gav regeringen i uppdrag till Statskontoret att utvärdera det svenska spårbahetssystemet för fiskeri- och vattenbruksprodukter. Statskontoret gör utredningar och utvärderingar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen. Rapporterna används för effektivisering och omprövning av statlig verksamhet.

Läs mer om Statskontoret

Sammanfattning av Statskontorets slutsatser

 • Spårbarhetssystemet säkerställer inte att kraven i kontrollförordningen uppfylls
 • HaV har överimplementerat spårbarhetskraven i kontrollförordningen
 • Spårbarhetssystemet är inte så effektivt som det var tänkt
 • HaV underskattade kostnaderna för att använda systemet
 • Bristande samordning med livsmedelskontrollen

Läs Statskontorets rapport

Fakta spårbarhetssystemet

Under 2011 ökade kraven på spårbarhet av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter. HaV har i flera år arbetat med att ta fram ett spårbarhetssystem för att följa fiskens väg från hav till tallrik. I samarbete med branschen har HaV byggt ett system för att underlätta för olika marknadsaktörer att använda systemet. Företagen får finansiellt stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden för att anpassa och ansluta sig till systemet.

Bakgrunden till spårbarhetssystemet var myndigheternas behov av förbättrad fångstinformation och konsumenternas behov av säkrare konsumentinformation. Det gjorde att EU gav ett strängare krav på spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter än de som gäller generellt för livsmedel.

I Sverige har HaV i samråd med representanter från näringen valt att möta kraven på spårbarhet genom att införa ett centralt IT-system. I systemet har förstahandsmottagare och grossister möjlighet att elektroniskt utbyta information om partier. IT-systemet ger också utökade förutsättningar för behöriga myndigheters tillsyn i saluföringsledet.

Sedan 2019 ska alla försäljningar av fiskeri- och vattenbruksprodukter kunna rapporteras via spårbarhetssystemet. Alla verksamheter som omfattas av spårbarhetssystemet ska registrera sitt företag i systemet. I dagsläget är 230 företag registrerade i HaV:s spårbarhetssystem. 55 av dessa använder ett eget affärssystem via en anslutning till HaV.

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2024-02-22

  Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

 2. Aktuellt 2024-02-21

  Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

 3. Aktuellt 2024-02-21

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2021-09-28
Sidansvarig: Webbredaktion