Aktuellt 23 september 2021

Den akut hotade Gullspångslaxen får ökat skydd

Den världsunika Gullspångslaxen är akut hotad och Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför nya föreskrifter för att ge stammen ökat skydd. De träder i kraft 1 oktober 2021.

Karta.Förstora bilden

Fredningsområdet omfattar allt vatten innanför räta linjer mellan följande punkter: SO: 58°53,52 N, 14°00,72 O, SV: 58°53,52 N, 13°38,97 O, NV: 59°05,36 N, 13°38,97 O, NO: 59°05,36 N, 13°56,40 O (Kils udde). Området avgränsas från inre delen av Kilsviken av en linje från Österöns östra udde (59°03,82 N, 14°03,94 O) till udden rakt väster om Lövetorp (59°03,71 N, 14°05,75 O).

De nya föreskrifterna gäller från 1 oktober 2021 för att skyndsamt skydda laxen inför lek i älven. I korthet innebär föreskrifterna mer restriktiva fiskebestämmelser och att ett utökat fredningsområde utanför Gullspångsälvens mynning i Vänern införs. Här blir det förbud att fiska efter lax och öring under hela året.

Riskerar att helt försvinna

Gullspångslaxen riskerar att helt försvinna om inget görs. De nya fiskeföreskrifterna, som HaV tagit fram i samråd med berörda länsstyrelser, är ett viktigt komplement till de åtgärder som redan genomförts eller behöver genomföras i älven för att rädda stammen. Den nationella planen för omställning av svensk vattenkraft, NAP, är ett exempel. Den omfattar även Gullspångsälvens kraftverk som på sikt kommer att få moderna miljövillkor.

– Arbete inom vattenförvaltningen för att nå god ekologisk status i våra stora sjöar är ett annat exempel, säger Sofia Brockmark, utredare vid HaV.

Baseras på ekosystembaserad förvaltning

HaV grundar sitt beslut på en ekosystembaserad förvaltning som präglas av helhetssyn på bevarande och hållbart nyttjande av ekosystemen. Effekten av bestämmelserna kommer att utvärderas löpande i syfte att upprätthålla ett tillräckligt skydd för vild lax och öring av Gullspångsstam.

– Fredningsområdet är en del av det sammantagna åtgärdsarbetet för att stärka de vilda laxbestånden i Vänern. Vi jobbar på bred front, säger Sofia Brockmark.

Allt fiske stoppas inte

Sofia Brockmark betonar att de nya föreskrifterna inte innebär att allt fiske förbjuds. Även fortsättningsvis är det tillåtet att fiska med vissa redskap – däribland handredskap om fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt.

– Det är tillåtet att i fortsättningen spinnfiska, meta och pimpla efter arter som gädda, gös, abborre från stillastående eller driftande motorbåt. Det är också tillåtet att transportera sig till och från fiskeplatser med motordriven båt inom området.

Stopp för trolling och nätfiske

Trolling, att släpa beten efter motordriven båt, blir dock inte tillåtet. Skälet är att det är en metod som vanligen används vid riktat fiske efter lax och öring, som i sig kräver användning av båt.

– Dragrodd är dock tillåtet, men inte med utter eller utterlikande redskap.

Eftersom det bedöms finnas en risk för fångst av lax och öring, kommer det inte heller vara tillåtet att fiska med nät.

De nya föreskrifterna i korthet:

 • Den totala ytan som omfattas av Gullspångsälvens fredningsområde utökas från 7 500 hektar till 47 000 hektar (cirka 8 procent av Vänerns totala yta)
 • Allt fiske efter lax och öring förbjuds under hela året inom fredningsområdet.
 • Inom fredningsområdet är det endast tillåter att fiska med lakstrut, mjärde och mörtstuga samt med handredskap om fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt. Dragrodd är dock tillåtet men inte med utter eller utterliknande redskap.
 • Om det kan tillåtas ur fiskevårdssynpunkt får länsstyrelsen ge tillstånd till den som är innehavare av ett fiskevatten eller bedriver fiske med stöd av personlig fiskelicens att även fiska med nät efter siklöja, långrev, ryssja, bottengarn, dörj/utter eller via trolling efter andra arter än lax och öring. Länsstyrelsen får besluta om närmare villkor för tillstånd.

Kort om Gullspångslaxen

Insjölevande stammar av lax förekommer idag endast på några få ställen i Europa och Nordamerika. Flera av de insjölevande laxstammarna har påverkats av vattenkraftsutbyggnad och finns idag kvar endast genom odling. De kvarvarande stammarna i Vänern, Klarälvslaxen och Gullspångslaxen, uppstod för ca 8 000 år sedan då Vänern genom landhöjningen avsnördes från Ancylussjön (nuvarande Östersjön). Genom utbyggnaden av vattenkraften i Gullspångsälven har laxens och öringens lekmöjligheter begränsats, men aldrig utplånats helt. Idag utgör det vilda beståndet av Gullspångslax mindre än 1 procent av Vänerns laxar.

Gullspångslaxen är den mest storväxta och för fiske eftertraktade stammen av de båda i Vänern. Den går inte säkert att skilja dem åt genom utseendet, men genom DNA-test går det. Källa: www.gullspangslaxen.se

Fler Gullspångslaxar behövs

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2023-12-05

  Självlysande genmodifierade akvariefiskar, så kallad Glofish, är inte tillåtna i Sverige eller inom EU. Trots det förekommer det att privatpersoner försöker sälja Glofish.

 2. Aktuellt 2023-12-04

  På webbsajten Båtretur får du hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt eller tvåtaktsmotor med förgasare på ett miljöklokt sätt. Skrotningsstödet är tidsbegränsat till och med den 31 december 2024.

 3. Aktuellt 2023-12-01

  I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

Publicerad: 2021-09-23
Sidansvarig: Webbredaktion