Aktuellt 8 april 2021

Vad behövs för att stärka det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning?

Det korta svaret är konkret hjälp och stöd, långsiktighet i satsningar och ökad finansiering. Det långa svaret finns i det regeringsuppdrag ”Pilotområden mot övergödning” som HaV nu har redovisat.

Vy över lantbrukslandskap med ängar, kor, vattendrag och gård

Foto: Natalie Greppi

Det är en mycket kunnig och engagerad grupp av åtgärdssamordnare.

Regeringsuppdraget skulle svara på vad som krävs för att nödvändiga åtgärder mot övergödning ska genomföras och identifiera sådana åtgärder i ett antal pilotområden. Resultaten ska bidra till att uppfylla både miljökvalitetsmålet och livsmedelsstrategin. Regeringsuppdraget genomfördes genom satsningen Lokalt engagemang för vatten (LEVA) som pågått i drygt två år.

Åtgärdssamordnare driver arbetet

Åtgärdssamordnare och lokala aktörer har drivit åtgärdsarbetet med stort engagemang i LEVA-områdena som Havs- och vattenmyndigheten finansierat under 2019-2021. Åtgärdssamordnarna har identifierat, planerat och genomfört frivilliga och kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning, men också hittat incitament för åtgärder och delat med sig av sina erfarenheter.
- Vi har arbetat med att stödja de 20 LEVA-områdena och skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte. Det är en mycket kunnig och engagerad grupp av åtgärdssamordnare. Vi har med nöje följt deras arbete – hur de utvecklar sina projekt och stöttar det lokala engagemanget för åtgärder hos markägarna. Mycket är redan genomfört, och ännu fler åtgärder är på gång under 2021, säger Anna Ek, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.
En av frågorna regeringen ställde var att identifiera kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning i ett antal pilotområden. Arbetet i LEVA-områdena visar att åtgärder behöver planeras lokalt och ur ett avrinningsområdesperspektiv för att de ska placeras där de gör mest nytta. Åtgärder som effektivt minskar övergödningen med minsta möjliga påverkan på livsmedelsproduktionen bör prioriteras.
- Frivilliga åtgärder måste vara kostnadseffektiva ur samtliga inblandades perspektiv, därför är den lokala samverkan så viktig, säger Robert Almstrand, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Skapa lokalt engagemang

Under 2019-2020 har åtgärdssamordnarna bland annat haft över 200 möten och gruppträffar med total över 2400 deltagare. De har haft personliga kontakter och möten med ca 1100 unika lantbrukare. Konkret hjälp och stöd för markägarna ger resultat, vilket åtgärdssamordnarnas arbete visar. Åtgärdssamordnarna har till exempel varit delaktiga i att söka ca 150 miljoner kronor i bidrag för åtgärder mot övergödning, framförallt via LOVA och landsbygdsprogrammet. Åtgärder som man hittills genomfört är exempelvis återmeandring, våtmarker, dammar, strukturkalkning och vårbearbetning. Åtgärdssamordnarna har uppskattat stödet från både regional nivå på länsstyrelserna och från nationell nivå från LEVA-satsningens samarbetsparter. Lokalt har kommuner, vattenråd och LRF varit särskilt betydelsefulla. De har också stor hjälp av varandra, så regionala och nationella mötesplatser är viktiga.

Utvecklingsområden

För att stärka åtgärdsplaneringen har vi identifierat ett antal utvecklingsområden som är viktiga att arbeta vidare med för att stödja det lokala åtgärdsarbetet:

 • Åtgärdsarbete med helhetssyn
 • Tydlighet i genomförandeansvar
 • Långsiktighet i styrning och satsningar
 • Underlag för åtgärdsplanering
 • Synliggöra övriga nyttor av lokala åtgärder
 • Finansiering av åtgärder
 • Åtgärdssamordning som katalysator för frivilliga åtgärder
 • Ökat regionalt och nationellt stöd till lokalt åtgärdsarbete

Om regeringsuppdraget

Havs- och vattenmyndigheten fick 2018 två regeringsuppdrag med fokus på åtgärdsarbete mot övergödning. Uppdraget Pilotområden mot övergödning har redovisats nu. Det andra regeringsuppdraget Förstärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning redovisades i augusti 2019. Vi har arbetat gemensamt med dessa två uppdrag i en satsning som vi namngivit LEVA-Lokalt engagemang för vatten. LEVA har genomförts tillsammans med Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Vattenmyndigheterna och i uppstarten även Länsstyrelserna.

Slutredovisning av regeringsuppdraget

Läs mer om LEVA-områdena

På LEVA nyheter kan du också läsa om arbetet i olika LEVA-områden

Havs- och vattenmyndigheten

Robert Almstrand, utredare, vattenmiljöenheten, telefon: 010-6986198, e-post: robert.almstrand@havochvatten.se

Anna Ek, utredare, enheten för vattenförvaltning, telefon: 010-698 6048, e-post: anna.ek@havochvatten.se

Lantbrukarnas Riksförbund

Markus Hoffman, expert, vatten och växtnäring, telefon: 010-184 44 28, e-post: markus.hoffman@lrf.se

Jordbruksverket

Stina Olofsson, projektledare Greppa näringen, telefon: 036-15 84 06, e-post: stina.olofsson@jordbruksverket.se

Vattenmyndigheterna

Matilda Valman, samordnare, Södra Östersjön, telefon: 010-223 86 26, e-post: matilda.valman@lansstyrelsen.se

­

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2024-02-22

  Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

 2. Aktuellt 2024-02-21

  Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

 3. Aktuellt 2024-02-21

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2021-04-08
Sidansvarig: Webbredaktion