Hitta på sidan

Bibliotekets databaser

Havs- och vattenmyndigheten prenumererar på ett antal databaser, som är tillgängliga i myndighetens lokaler.

Anställda som vill komma åt det licensierade materialet utanför kontoret hänvisas till avsnittet om VPN-uppkoppling på intranätet.

Det finns många olika typer av databaser och de vanligaste vid informationsökning är bibliografiska databaser och fulltextdatabaser.

Referensdatabaser är litteraturdatabaser som innehåller poster, där varje post/referens hänvisar till ett specifikt dokument. Detta dokument kan exempelvis vara en tidskriftsartikel, en rapport eller en bok. En bibliografisk databas består oftast inte av hela artiklar.

Fulltextdatabaser innehåller dokument i fulltext och textinnehållet i böcker eller artiklar är sökbart i sin helhet.

HaV:s rapportserie i DiVA

I DiVA, digitala vetenskapliga arkivet, finns HaV:s rapportserie publicerad, från 2012 och framåt. Du hittar även publikationer från Fiskeriverket. Databasen är en plattform för digital publicering och registrering av publikationer och forskningsdata som drivs av Uppsala universitet.

Biblioteket registrerar löpande nya rapporter i DiVA.

Sök bland HaV:s rapporter i DiVA

Referensdatabaser

ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts)

ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts) är en bibliografisk databas (referensdatabas) med abstracts. Databasen har en omfattande täckning av litteratur om akvatiska miljöer i salt, sött och bräckt vatten. Ämnen som bevakas är bland annat biologi, ekologi, fiske, vattenbruk, oceanografi, limnologi, handel, föroreningar, bioteknik, marin teknik, marin meteorologi och klimatologi samt ämnen/material som olja, gas, mineraler och kemikalier. Även juridiska, politiska och samhällsekonomiska frågor bevakas. Referenser om grundvatten, vattenförsörjning och avloppsfrågor inkluderas bara i databasen om de handlar om påverkan på den akvatiska miljön eller dess organismer.

Referenserna i ASFA är hämtade från en rad olika källor som tidskriftsartiklar, konferensbidrag, böcker, avhandlingar, tekniska rapporer och litteratur med begränsad distribution.

Ämnesorden i ASFA är förtecknade i en tesaurus där de är ordnade hierarkiskt från vidare till snävare begrepp. Där finns också hänvisningar för att finna rätt sökord och även tips på relaterade ämnesord.

Läs mer om ASFA:

Sök i ASFA (för anställda vid HaV och besökare i biblioteket)

Fulltextdatabaser

ScienceDirect

ScienceDirect är en ämnesövergripande fulltextdatabas med mycket material från naturvetenskap och teknikområdet, men även från humaniora och samhällsvetenskap. Tidskriftspaketet som HaV prenumererar på (ScienceDirect Freedom Collection) inne­håller cirka 2 200 vetenskapliga internationella tidskrifter från förlaget Elsevier. Tidskriftsartiklarna är tillgängliga från 1995 och framåt.
Forskningsbiblioteket på Naturhistoriska riksmuseet har framställt en praktisk och användbar Introduktion till ScienceDirect, som finns på deras hemsida.

Läs mer om ScienceDirect:

Sök i ScienceDirect (för anställda vid HaV och besökare i biblioteket)

Wiley Online Library

Wiley Online Library är en artikeldatabas (fulltext) som innehåller mer än 3,5 miljoner artiklar från cirka 1400 vetenskapliga tidskrifter från förlagen John Wiley & Sons och Blackwell. Tonvikten ligger på naturvetenskapliga, tekniska, medicinska och ekonomiska tidskrifter, men det finns även titlar inom samhälls- och beteendevetenskap. Tillgång till fulltext ges i regel från 1997 och framåt. För ett 30-tal titlar ges åtkomst från årgång 1, vilket ofta innebär att flera decenniers utgivning är tillgängliga. Resultatet av sökningar i databasen grupperas efter Journals, Onlinebooks, Reference works och Databases, men det är bara tidskriftsartiklarna som vi har tillgång till i fulltext.

Läs mer om Wiley Online Library:

Sök i Wiley Online Library (för anställda vid HaV och besökare i biblioteket)

Brill Journals

Brill Journals är ett tidskriftspaket bestående av 331 titlar inom juridik, internationell rätt och folkrätt.

Läs mer om Brill Journals:

Fria databaser och uppslagsverk - allmänna

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) – DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för avhandlingar, övriga forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 34 svenska universitet och högskolor. De flesta studentuppsatser, samt en betydande mängd av forsknings­informationen, är i fulltext. De forskningspublikationer som registreras i DiVA ingår i SwePub (se nedan). Om DiVA portal.

DOAJ (Directory of Open Access Journals) är en databas över kvalitetskontrollerade vetenskapliga tidskrifter fritt tillgängliga på internet. DOAJ, som drivs av Lunds universitet, samlar och tillhandahåller nära 10 000 tidskrifter, varav nästan 5 700 är sökbara på artikelnivå, och i de flesta fall tillgängliga i fulltext. Tidskrifterna är från hela världen och språket är främst engelska. Mer information finns i detta filmklipp om DOAJ.

forskningsdatabasen.dk är en central dansk databas som täcker publicerad litteratur som veten­skapliga artiklar, doktorsavhandlingar och presentationer från konferenser. Referenserna kommer främst från universitet, men alla offentliga institutioner med forskningsaktiviteter kan bidra.

Google Scholar är en sökmotor som är specialiserad på att hitta vetenskapligt material på webben. Klickar man på Om Google Scholar längst ner på sökmotorns hemsida finner man information och söktips.

NORA (Norwegian Open Research Archives) är en norsk söktjänst för vetenskaplig information i öppna institutionella arkiv. Databasen innehåller fulltextdokument.

SwePub är en referensdatabas där man kan söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar med mera, som publicerats vid svenska universitet och högskolor. Databasen innehåller referenser till forsknings­publikationer som finns registrerade i ett trettiotal svenska lärosätens publiceringsdatabaser. I SwePub kan du också se hur många gånger en titel har blivit citerad i Web of Science. Läs mer om SwePub.

Uppsök är en söktjänst för examensarbeten och studentuppsatser i fulltext, från svenska universitet och högskolor. De studentuppsatser och examensarbeten som ingår i databasen är elektroniskt publicerade i fulltext vid respektive lärosäte. För varje titel i databasen finns information med ett abstract samt en länk till texten.

Fria databaser och uppslagsverk - ämnesinriktade

Den virtuella floran - Naturhistoriska riksmuseet. Floran är fortfarande under arbete och är därför inte komplett. Den kommer att presentera samtliga i Sverige regelbundet förekommande arter men även en del tillfälliga eller numera försvunna arter.

FishBase - globalt informationssystem och uppslagsverk om alla världens fiskar. I oktober 2013 fanns uppgifter om cirka 32 700 fiskarter, 301 100 populärnamn, 53 200 bilder och 49 300 litteratur­referenser.

Globalis - interaktiv världsatlas som i Sverige sköts av Svenska FN-förbundet. Målet med Globalis är i första hand att informera om likheter och olikheter i mänskliga samhällen och visa hur människorna påverkar livet på planeten, främst med visuella hjälpmedel.

Miljödataportalen – Naturvårdsverket. En portal med rapporter och kartskikt med information om natur och miljö, till exempel miljö­över­vakning, områdesskydd och resultat från inventeringar och geografiska analyser. Här finns även länkar till visnings- och nedladdningstjänster för dessa data.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2020-01-17
Sidansvarig: Webbredaktion