Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Rapport

Rapporter i vår rapportserie

Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie.

Senast publicerade rapporter i vår rapportserie

Omslag Sveriges badvattenkvalitet 2018
Sveriges badvattenkvalitet 2018 De allra flesta EU-baden i Sverige har en god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2018 klassificeras badvattenkvaliteten utifrån prover tagna under badsäsongen 2017 som utmärkt, bra eller tillfredsställande för 405 av Sveriges 441 EU-bad, vilket motsvarar 91,8 %. Allt fler av EU-baden har fått klassificeringen utmärkt, från 333 inför 2017 års badsäsong, till 353 EU-bad inför 2018 års badsäsong.
Omslag Regionala vattenförsörjningsplaner – Nulägesanalys av länsstyrelsernas arbete
Regionala vattenförsörjningsplaner – Nulägesanalys av länsstyrelsernas arbete Regionala vattenförsörjningsplaner är viktiga underlag för kommunernas översiktsplanering och ska tas fram av länsstyrelserna i samverkan med kommunerna. Rapporten redovisar resultaten från en enkätstudie om länsstyrelsernas arbete med regionala vattenförsörjningsplaner.
Omslag Symphony – integrerat planeringsstöd för statlig havsplanering utifrån en ekosystemansats
Symphony – integrerat planeringsstöd för statlig havsplanering utifrån en ekosystemansats Rapporten beskriver metoden som används inom planeringsstödet Symphony som används inom statlig havsplanering.
Omslag Identifiering av vattenskyddsområden med låg risk för påverkan av växtskyddsmedel
Identifiering av vattenskyddsområden med låg risk för påverkan av växtskyddsmedel Behov av särreglering för användning av växtskyddsmedel ska utredas inför ett beslut om inrättande av vattenskyddsområde från och med 1 januari 2018. Andelen jordbruksmark i tillrinningsområdet är en betydelsefull faktor för den sammantagna riskbilden och bör därför beaktas i utredningen.
Omslag Verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik under 2017
Verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik under 2017 Havs- och vattenmyndigheten ska, tillsammans med Statens jordbruksverk redovisa en resultatbedömning och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP) under 2017.
Omslag Miljön i Hanöbukten 2015-2017
Miljön i Hanöbukten 2015-2017 Finns det ett samband mellan tillståndet för fisken, dess hälsa och belastningen av miljöfarliga ämnen?
Omslag Vitmärlans reproduktion i Hanöbukten
Vitmärlans reproduktion i Hanöbukten Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag från regeringen att utreda bakgrunden och orsakerna till problematiken i Hanöbukten. Denna rapport är en del i HaV:s arbete med regeringsuppdraget.
Omslag Uppföljning av maritima strategin
Uppföljning av maritima strategin Detta är en redovisning av det regeringsuppdrag som Havs- och vattenmyndigheten fick den 6 april 2017: ”Uppdrag att utveckla ett begränsat antal indikatorer och utföra den fördjupade uppföljningen av regeringens nationella maritima strategi”. 
Omslag Sjöfartsanalyser i havsplaneringen
Sjöfartsanalyser i havsplaneringen Konsekvenser av möjlig omdirigering av fartygstrafik kring tre planerade vindbruksområden: Södra Skåne, Långgrund utanför Norrköping/Oxelösund och Campsgrund i Gävlebukten.
Omslag Effekter av kalkning på bottenfaunan i rinnande vatten
Effekter av kalkning på bottenfaunan i rinnande vatten Rapporten beskriver vilka effekter 25 års kalkning av försurade vattendrag har haft på de bottenlevande djuren. De resultat och slutsatser som presenteras baseras på data från 6 936 provtagningstillfällen och 960 lokaler i kalkade vattendrag.
Omslag Rapport på engelska – Scientific considerations of how Arctic Marine Protected Area(MPA) networks may reduce negative effects of climate change and ocean acidification
Rapport på engelska – Scientific considerations of how Arctic Marine Protected Area(MPA) networks may reduce negative effects of climate change and ocean acidification I denna rapport presenteras slutsatser från en workshop för marina experter om marint områdesskydd, med fokus på klimatförändring och havsförsurning. Rapporten finns bara på engelska.
Omslag Fördelning av vatten i torkans spår - Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheter att använda föreskrifter för att motverka allvarlig vattenbrist
Fördelning av vatten i torkans spår - Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheter att använda föreskrifter för att motverka allvarlig vattenbrist Redovisning av regeringsuppdraget Uppdrag att föreslå föreskrifter för att under allvarliga och akuta förhållanden undvika vattenbrist (2017).
Omslag Underlag för klimatrefugier i havsplaneringen 2017
Underlag för klimatrefugier i havsplaneringen 2017 Möjliga klimatrefugier i Östersjön baserat på två olika scenarier
Omslag AquAdvantagelax – första genetiskt modifierade djuret att säljas för humankonsumtion
AquAdvantagelax – första genetiskt modifierade djuret att säljas för humankonsumtion Forskare i Kanada har använt genetisk modifiering för att ta fram en snabbväxande lax. Laxen är idag godkänd för försäljning i Kanada. Denna rapport beskriver arbetet med att ta fram laxen, samt hur de nordamerikanska myndigheterna bedömt riskerna med odling och konsumtion av fisken.
Omslag Öppna data från Copernicus – Möjligheter för klimatanpassningen
Öppna data från Copernicus – Möjligheter för klimatanpassningen EU:s miljödataprogram Copernicus samlar in allt större mängder av data om våra hav, vatten och landmiljöer. I denna rapport beskrivs hur data från Copernicus kan stödja arbetet med miljöns och samhällets anpassning till klimatförändringar.
Omslag Åtgärdsprogram för mal
Åtgärdsprogram för mal Åtgärdsprogrammet för mal ( Silurus glanis ) innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och presentation av angelägna åtgärder under 2017−2021 för att i Sverige förbättra rådande bevarandestatus för mal.

Omslag Harr i Bottniska viken - en kunskapssammanställning
Harr i Bottniska viken - en kunskapssammanställning Rapporten innehåller en kortfattad översikt över beståndets ekologi, status och utbredning och ger förslag på metoder och ansatser, som ett led i arbetet med att förbättra beståndets status och utöka kunskapen om harren i Östersjön.
Omslag Uppföljning av mindre vattendrag
Uppföljning av mindre vattendrag Arbetet som presenteras i den här rapporten utgör underlag för inrättandet av ett nationellt program för biogeografisk uppföljning av naturtyper och arter inom delsystem för sjöar och vattendrag. Uppföljningen gäller främst limniska naturtyper och arter inom art- och habitatdirektivet.
Omslag Utvärdering av gynnsam  bevarandestatus i sjöar
Utvärdering av gynnsam bevarandestatus i sjöar I rapporten redovisas inventeringen av tio sjöar med avseende på vattenväxter. Undersökningen omfattade även siktdjup och vattenkemiska analyser.
Omslag Utvärdering av videoteknik som visuell undervattensmetod för uppföljning av marina naturtyper och typiska arter
Utvärdering av videoteknik som visuell undervattensmetod för uppföljning av marina naturtyper och typiska arter Metodsäkerhet, precision och kostnader.
Omslag Havsplanering med hänsyn till klimatförändringar
Havsplanering med hänsyn till klimatförändringar En teoretisk utvärdering av praktiska valmöjligheter för att ta hänsyn till klimatförändringar när det gäller svensk havsplanering.
Omslag Sjöfartens rumsliga behov och miljöpåverkan i Kattegatt – fördjupat underlag för svensk havsplanering
Sjöfartens rumsliga behov och miljöpåverkan i Kattegatt – fördjupat underlag för svensk havsplanering HaV:s föreslagna, förhållandevis rumsligt breda, användningsområde för sjöfart i Kattegatt utvärderas i den här rapporten utifrån både sjöfartens behov och utifrån naturhänsyn.
Omslag Sjötrafikbelastning på Salvorev, norr om Gotland
Sjötrafikbelastning på Salvorev, norr om Gotland I rapporten utreds de prognosticerade trafikförändringarna i Salvorevsområdet, samt sjöfartens konsekvenser för naturvärdena vid Salvorev, norr om Gotland. Utredningen avser specifikt de förändringar som förväntas då rutten mellan Hoburgs bank och Gotland inte längre används.
Omslag En ekonomisk analys av sektorer som är beroende av havet
En ekonomisk analys av sektorer som är beroende av havet Som en del i den inledande bedömningen enligt havsmiljödirektivet vill vi kartlägga ekonomin inom olika verksamheter som påverkar samt blir påverkade av havsmiljön.
Omslag Åtgärdsprogram för ålgräsängar
Åtgärdsprogram för ålgräsängar Detta är ett åtgärdsprogram för ålgräsängar ( Zostera marina och Z. noltii ) i Sverige. Programmet är vägledande och innehåller förslag till åtgärder som bör genomföras perioden 2017-2021.
Omslag Sötvattenanknutna Natura 2000-värdens känslighet för hydromorfologisk påverkan
Sötvattenanknutna Natura 2000-värdens känslighet för hydromorfologisk påverkan Denna rapport har tagits fram av Sveriges lantbruksuniversitet och ArtDatabanken i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten. Rapporten utgör ett vetenskapligt underlag och presenterar fakta och information inom området.
Omslag Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2017:3
Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2017:3 Detta faktablad presenterar följande resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i Kvädöfjärden under tidsperioden 1989-2016.
Omslag Sammanfattning av Havs- och vattenforum 2017
Sammanfattning av Havs- och vattenforum 2017 Rapporten ger en kort sammanfattning av konferensen Havs- och vattenforum 2017.
Omslag Social analys med inriktning mot hälso- och sysselsättningseffekter av att uppnå god miljöstatus samt analys av befintliga styrmedel inom den maritima sektorn
Social analys med inriktning mot hälso- och sysselsättningseffekter av att uppnå god miljöstatus samt analys av befintliga styrmedel inom den maritima sektorn Rapporten innehåller en social analys med inriktning mot hälso- och syssel­sättningseffekter av att uppnå god miljöstatus, GES, i de svenska havsområdena, samt en analys av befintliga styrmedel inom den maritima sektorn.
Omslag Naturtypsbestämning av utsjöstationer i Bottniska viken
Naturtypsbestämning av utsjöstationer i Bottniska viken För att kunna nyttja de data som samlas in kontinuerligt inom nationella miljöövervakningen behöver provtagningsstationernas naturtyp klassificeras. 
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Rapport

Sidansvarig: Webbredaktionen