Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Rapport

Rapporter i vår rapportserie

Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie.

Senast publicerade rapporter i vår rapportserie

Omslag Utvärdering av ny övervakning av främmande arter
Utvärdering av ny övervakning av främmande arter I denna rapport jämförs traditionella med nya metoder för att övervaka fauna i hamnområden.
Omslag Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2018:1  Fjällbacka
Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2018:1 Fjällbacka Detta faktablad sammanfattar resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i referensområdet Fjällbacka i Västerhavet.
Omslag Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2018:2 Holmöarna
Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2018:2 Holmöarna Detta faktablad sammanfattar resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i referensområdet Holmöarna i Bottniska Viken.
Omslag Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2018:3 Kvädöfjorden
Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2018:3 Kvädöfjorden Detta faktablad sammanfattar resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i referensområdet Kvädöfjärden i södra Östergötland.
Omslag Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2018:4 Torhamn
Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2018:4 Torhamn Detta faktablad sammanfattar resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i referensområdet Torhamn i Blekinge skärgård.
Omslag Undersökning av biota i anslutning till dumpade fartyg med kemisk ammunition
Undersökning av biota i anslutning till dumpade fartyg med kemisk ammunition På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten utfördes en undersökning i ett dumpningsområde utanför Måseskär där fartyg lastade med kemiska stridsmedel sänktes efter andra världskriget. Studien innebar fiske efter fisk och skaldjur under 2016 och 2017 i närheten av dessa vrak och analyser av fångsten.
Omslag Miljöövervakning av växtplankton i Kattegatt och Östersjön med rDNA-barcoding och och mikroskopi
Miljöövervakning av växtplankton i Kattegatt och Östersjön med rDNA-barcoding och och mikroskopi En jämförelse av molekylärbiologisk metodik och mikroskopi.
Omslag Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten
Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten Redovisning av åtta projekt som fått medel från Havs- och vattenmiljöanslaget.
Omslag Muddring och hantering av muddermassor
Muddring och hantering av muddermassor Vägledning och kunskapsunderlag för tillämpningen av 11 och 15 kap. miljöbalken.
Omslag Sveriges badvattenkvalitet 2018
Sveriges badvattenkvalitet 2018 De allra flesta EU-baden i Sverige har en god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2018 klassificeras badvattenkvaliteten utifrån prover tagna under badsäsongen 2017 som utmärkt, bra eller tillfredsställande för 405 av Sveriges 441 EU-bad, vilket motsvarar 91,8 %. Allt fler av EU-baden har fått klassificeringen utmärkt, från 333 inför 2017 års badsäsong, till 353 EU-bad inför 2018 års badsäsong.

Omslag Regionala vattenförsörjningsplaner – Nulägesanalys av länsstyrelsernas arbete
Regionala vattenförsörjningsplaner – Nulägesanalys av länsstyrelsernas arbete Regionala vattenförsörjningsplaner är viktiga underlag för kommunernas översiktsplanering och ska tas fram av länsstyrelserna i samverkan med kommunerna. Rapporten redovisar resultaten från en enkätstudie om länsstyrelsernas arbete med regionala vattenförsörjningsplaner.
Omslag Symphony – integrerat planeringsstöd för statlig havsplanering utifrån en ekosystemansats
Symphony – integrerat planeringsstöd för statlig havsplanering utifrån en ekosystemansats Rapporten beskriver metoden som används inom planeringsstödet Symphony som används inom statlig havsplanering.
Omslag Identifiering av vattenskyddsområden med låg risk för påverkan av växtskyddsmedel
Identifiering av vattenskyddsområden med låg risk för påverkan av växtskyddsmedel Behov av särreglering för användning av växtskyddsmedel ska utredas inför ett beslut om inrättande av vattenskyddsområde från och med 1 januari 2018. Andelen jordbruksmark i tillrinningsområdet är en betydelsefull faktor för den sammantagna riskbilden och bör därför beaktas i utredningen.
Omslag Verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik under 2017
Verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik under 2017 Havs- och vattenmyndigheten ska, tillsammans med Statens jordbruksverk redovisa en resultatbedömning och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP) under 2017.
Omslag Miljön i Hanöbukten 2015-2017
Miljön i Hanöbukten 2015-2017 Finns det ett samband mellan tillståndet för fisken, dess hälsa och belastningen av miljöfarliga ämnen?
Omslag Vitmärlans reproduktion i Hanöbukten
Vitmärlans reproduktion i Hanöbukten Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag från regeringen att utreda bakgrunden och orsakerna till problematiken i Hanöbukten. Denna rapport är en del i HaV:s arbete med regeringsuppdraget.
Omslag Uppföljning av maritima strategin
Uppföljning av maritima strategin Detta är en redovisning av det regeringsuppdrag som Havs- och vattenmyndigheten fick den 6 april 2017: ”Uppdrag att utveckla ett begränsat antal indikatorer och utföra den fördjupade uppföljningen av regeringens nationella maritima strategi”. 
Omslag Sjöfartsanalyser i havsplaneringen
Sjöfartsanalyser i havsplaneringen Konsekvenser av möjlig omdirigering av fartygstrafik kring tre planerade vindbruksområden: Södra Skåne, Långgrund utanför Norrköping/Oxelösund och Campsgrund i Gävlebukten.
Omslag Effekter av kalkning på bottenfaunan i rinnande vatten
Effekter av kalkning på bottenfaunan i rinnande vatten Rapporten beskriver vilka effekter 25 års kalkning av försurade vattendrag har haft på de bottenlevande djuren. De resultat och slutsatser som presenteras baseras på data från 6 936 provtagningstillfällen och 960 lokaler i kalkade vattendrag.
Omslag Scientific considerations of how Arctic Marine Protected Area(MPA) networks may reduce negative effects of climate change and ocean acidification
Scientific considerations of how Arctic Marine Protected Area(MPA) networks may reduce negative effects of climate change and ocean acidification I denna rapport presenteras slutsatser från en workshop för marina experter om marint områdesskydd, med fokus på klimatförändring och havsförsurning. Rapporten finns bara på engelska.
Omslag Fördelning av vatten i torkans spår - möjligheter att använda föreskrifter för att motverka allvarlig vattenbrist
Fördelning av vatten i torkans spår - möjligheter att använda föreskrifter för att motverka allvarlig vattenbrist Redovisning av regeringsuppdraget Uppdrag att föreslå föreskrifter för att under allvarliga och akuta förhållanden undvika vattenbrist (2017).
Omslag Underlag för klimatrefugier i havsplaneringen 2017
Underlag för klimatrefugier i havsplaneringen 2017 Möjliga klimatrefugier i Östersjön baserat på två olika scenarier
Omslag AquAdvantagelax – första genetiskt modifierade djuret att säljas för humankonsumtion
AquAdvantagelax – första genetiskt modifierade djuret att säljas för humankonsumtion Forskare i Kanada har använt genetisk modifiering för att ta fram en snabbväxande lax. Laxen är idag godkänd för försäljning i Kanada. Denna rapport beskriver arbetet med att ta fram laxen, samt hur de nordamerikanska myndigheterna bedömt riskerna med odling och konsumtion av fisken.
Omslag Öppna data från Copernicus – Möjligheter för klimatanpassningen
Öppna data från Copernicus – Möjligheter för klimatanpassningen EU:s miljödataprogram Copernicus samlar in allt större mängder av data om våra hav, vatten och landmiljöer. I denna rapport beskrivs hur data från Copernicus kan stödja arbetet med miljöns och samhällets anpassning till klimatförändringar.
Omslag Åtgärdsprogram för mal
Åtgärdsprogram för mal Åtgärdsprogrammet för mal ( Silurus glanis ) innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och presentation av angelägna åtgärder under 2017−2021 för att i Sverige förbättra rådande bevarandestatus för mal.

Omslag Harr i Bottniska viken - en kunskapssammanställning
Harr i Bottniska viken - en kunskapssammanställning Rapporten innehåller en kortfattad översikt över beståndets ekologi, status och utbredning och ger förslag på metoder och ansatser, som ett led i arbetet med att förbättra beståndets status och utöka kunskapen om harren i Östersjön.
Omslag Uppföljning av mindre vattendrag
Uppföljning av mindre vattendrag Arbetet som presenteras i den här rapporten utgör underlag för inrättandet av ett nationellt program för biogeografisk uppföljning av naturtyper och arter inom delsystem för sjöar och vattendrag. Uppföljningen gäller främst limniska naturtyper och arter inom art- och habitatdirektivet.
Omslag Utvärdering av gynnsam  bevarandestatus i sjöar
Utvärdering av gynnsam bevarandestatus i sjöar I rapporten redovisas inventeringen av tio sjöar med avseende på vattenväxter. Undersökningen omfattade även siktdjup och vattenkemiska analyser.
Omslag Utvärdering av videoteknik som visuell undervattensmetod för uppföljning av marina naturtyper och typiska arter
Utvärdering av videoteknik som visuell undervattensmetod för uppföljning av marina naturtyper och typiska arter Metodsäkerhet, precision och kostnader.
Omslag Havsplanering med hänsyn till klimatförändringar
Havsplanering med hänsyn till klimatförändringar En teoretisk utvärdering av praktiska valmöjligheter för att ta hänsyn till klimatförändringar när det gäller svensk havsplanering.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Rapport

Sidansvarig: Webbredaktionen