1. Publicerad: 26 november 2013 Uppdaterad: 4 februari 2020

  Abborren ( Perca fluviatilis ) finns allmänt över hela Sverige med undantag för fjällregionen. Den förekommer i kustområdet i hela Östersjön och Bottniska viken.

 2. Publicerad: 26 januari 2016

  Amerikansk bäckröding ( Salvelinus fontinalis ) är lätt att odla och är en omtyckt art inom sportfisket, och har därför introducerats till länder över hela världen. Utsättning av amerikansk bäckröding kan dock leda till negativa effekter för inhemska laxfiskar.

 3. Publicerad: 2 december 2015 Uppdaterad: 30 september 2019

  Ett antal amerikanska humrar ( Homarus americanus ) har hittats i havet på svenska västkusten, och det behövs åtgärder för att hindra ytterligare spridning. Amerikansk hummer kan bli ett allvarligt hot för vår inhemska, europeiska hummer.

 4. Publicerad: 2 december 2015

  Amerikansk kammanet ( Mnemiopsis leidyi ) upptäcktes i Sverige 2006. Den äter stora mängder djurplankton och fisklarver, och kan bli ett problem för fisket.

 5. Publicerad: 24 augusti 2020

  Vi ansvarar för den biologiska mångfalden i Sveriges hav, sjöar och vattendrag. Det innefattar även skydd av naturtyper och arter i dessa miljöer.

 6. Publicerad: 26 november 2013 Uppdaterad: 13 april 2017

  Asp

  Asp ( Aspius aspius ) är en karpfisk som är ovanlig i svenska sjöar och vattendrag. Fiskevårdande åtgärder har stabiliserat beståndet av asp under de senaste åren, och åtgärdsprogrammet har som målsättning att säkra den långsiktiga överlevnaden.

 7. Publicerad: 29 november 2016 Uppdaterad: 11 januari 2017

  Två arter av stör har förekommit naturligt i svenska vatten, och nu försöker man att återintroducera dem – atlantisk stör ( Acipenser oxyrinchus ) i södra Östersjön och europeisk stör ( Acipenser sturio ) i västra Europa.

 8. Publicerad: 26 november 2013

  Benlöjan ( Alburnus alburnus ) är en liten, max 20 cm, karpfisk som uppträder i stora stim tätt under ytan i varma och näringsrika vatten. Det är den kanske vanligaste fisken man ser i lugnflytande, breda åar när den rör sig ytligt och letar föda.

 9. Publicerad: 20 september 2016 Uppdaterad: 1 april 2020

 10. Publicerad: 26 november 2013 Uppdaterad: 4 februari 2020

  Bergtungan ( Microstomus kitt ) lever i Nordatlanten och i Sveriges omgivande vatten finns den i Skagerrak och Kattegatt. Den är mindre vanlig i Öresund och södra Östersjön.