1. Faktablad 4 utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6.

 2. Faktablad 2 utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6.

 3. Publicerad: 11 december 2015

  En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

 4. Faktablad 5 utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6.

 5. Publicerad: 24 maj 2016

  Rapporten presenterar den källfördelade kväve- och fosforbelastningen på Sveriges vatten och omgivande hav, avseende år 2014.

 6. Faktablad 1 utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6. För dimensionering av slamavskiljare, infiltrationsanläggning eller markbädd fungerar de aktuella faktabladen fortfarande, men innan man väljer metod ska man vara medveten om att det finns många andra sorters lösningar för avloppsbehandling.

 7. Gäller infiltrationsanläggningar och markbäddar för fler än 25 personer. Allmänna råden är ett kunskapunderlag till stöd vid utformning av sådana anläggningar.

 8. Faktablad 6 utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6.

 9. Publicerad: 26 september 2012

  Den här rapporten är en uppföljning av Naturvårdsverkets tillsynskampanj för små avlopp.

 10. Handboken har som syfte att komplettera de allmänna råden om små avloppsanordningar i olika avseenden såsom exempel och hänvisningar till relevant litteratur.