1. Publicerad: 6 oktober 2015 Uppdaterad: 15 april 2019

  Fortum ansöker om tillstånd till dammsäkerhetshöjande åtgärder, utförande av biokanal och förnyelse av Untra vattenkraftverk i Dalälven, Tierps kommun. Ärendet, M 3055-15, prövas av Mark- och miljödomstolen i Nacka.

 2. Publicerad: 16 maj 2016 Uppdaterad: 25 juni 2018

  Vi anser att domstolen och sökanden inte i tillräcklig mån har tagit till sig Mark- och miljööverdomstolens dom som säger att lagligförklaring och tillståndsprövning ska ske samlat.

 3. Publicerad: 2 november 2017 Uppdaterad: 26 juni 2018

  HaV har yttrat sig angående ansökan om tillstånd till Berte nya vattenkraftverk i Suseån, särskilt angående behov av komplettering av ansökan. 

 4. Publicerad: 30 juni 2017 Uppdaterad: 26 juni 2018

  Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig angående vilka villkor som ska gälla för Sikfors vattenkraftverk i nationalälven Piteälven.

 5. Publicerad: 3 april 2017 Uppdaterad: 25 juni 2018

  Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig angående sökandens synpunkter gällande villkor för fiskpassager och flöde i naturfåra, i samband med ansökan om tillstånd till Bergqvara nya vattenkraftverk.

 6. Publicerad: 25 oktober 2016 Uppdaterad: 25 juni 2018

  Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. För att fastställa vattenhushållningsbestämmelser vid Stornorrfors vattenkraftverk i Umeälven som följer miljökvalitetsnormerna har vi yttrat oss gällande lämpliga utredningar.

 7. Publicerad: 13 september 2017 Uppdaterad: 26 juni 2018

  Vi har bemött Vattenfalls synpunkter gällande vattenhushållning (tappning) vid Stornorrfors vattenkraftverk. Vi lyfter fram vikten av biotopkartering och provtappning för att få ett bra underlag.

 8. Publicerad: 15 december 2016 Uppdaterad: 25 juni 2018

  Vi har yttrat oss till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt som ska fastställa villkor om fiskpassage och vattenhushållningsbestämmelser vid Sikfors vattenkraftverk i Piteälven. Yttrandet tar upp lämpligt kunskapsunderlag, utredningar och möjliga tekniska lösningar för att följa rådande miljökvalitetsnormer.

 9. Publicerad: 16 mars 2017 Uppdaterad: 25 juni 2018

  Vi understryker vikten av en samlad prövning som beaktar hur vattenhushållningsbestämmelser och fiskpassager ska utformas.

 10. Publicerad: 6 oktober 2017 Uppdaterad: 26 juni 2018

  HaV har bemött Fortums synpunkter gällande förnyelse av Untra vattenkraftverk.