Sökresultat

 • Regeringsuppdrag (27)
 • Publikationer (27)
 • Mer än ett år sedan (27)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskar (1)
 • Visa fler
 • Fiskevård (1)
 • Fritidsfiske (2)
 • Grundvatten (1)
 • Havsplanering (1)
 • Kattegatt (2)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Publikation (27)
 • Rapport (11)
 • Skagerrak (2)
 • Skyddade områden (3)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenkraft (2)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Yrkesfiske (8)
 • Östersjön (2)

 • Publikation (27)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Regional och lokal samförvaltning av fiske

Regional och lokal samförvaltning av fiske

Fiskeriverket har uppdragits att leda och samordna minst fem pilotprojekt som syftar till att utveckla en lokal eller regional samförvaltning av fisket.

Publikation: Underlag inför en sammanhållen vattenpolitik

Underlag inför en sammanhållen vattenpolitik

Den här rapporten är en redovisning av vårt regeringsuppdrag om förslag till områden i en kommande miljömålsstrategi för en sammanhållen vattenpolitik.

Publikation: Analys av hur HaV ska verka för miljömålen

Analys av hur HaV ska verka för miljömålen

Vi har genomfört en analys vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för vår verksamhet.

Publikation: Långsiktig strategi för Havs- och vattenmyndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet 2014-2020

Långsiktig strategi för Havs- och vattenmyndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet 2014-2020

I rapporten redovisas Havs- och vattenmyndighetens långsiktiga strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet 2014-2020.

Publikation: Miljön i Hanöbukten 2015-2017

Miljön i Hanöbukten 2015-2017

Finns det ett samband mellan tillståndet för fisken, dess hälsa och belastningen av miljöfarliga ämnen?

Publikation: Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten

Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten

Redovisning av åtta projekt som fått medel från Havs- och vattenmiljöanslaget.

Publikation: Förvaltning av lax och öring

Förvaltning av lax och öring

Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

Publikation: Vattenskotrar och andra mindre motordrivna farkoster

Vattenskotrar och andra mindre motordrivna farkoster

Regeringsuppdrag att kartlägga olägenheter och analysera behov av särskild reglering.

Publikation: Kontinuerlig odling och utsättning av fisk och bevarandet av de berörda beståndens naturliga egenskaper

Kontinuerlig odling och utsättning av fisk och bevarandet av de berörda beståndens naturliga egenskaper

Regeringen beslöt 2005 att Fiskeriverket efter samråd med Statens Energimyndighet skall utarbeta förslag på åtgärder, inklusive ekologiska och ekonomiska bedömningar, för att i samband med kontinuerlig odling och utsättning av fisk bibehålla de berörda beståndens naturliga egenskaper så långt detta är möjligt.

Publikation: Dioxingräns innebär stor omställning för fisket i norr

Dioxingräns innebär stor omställning för fisket i norr

Om EU:s gränsvärden för dioxiner införs från årsskiftet kommer det att innebära en betydande omställning eller omfattande nedläggning av det norrländska fisket.