Sökresultat

 • Regeringsuppdrag (132)
 • Anslag (1)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskar (1)
 • Fiskevård (1)
 • Visa fler
 • Forskning (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (3)
 • Föreskrift (1)
 • Grundvatten (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (6)
 • Jordbruk (1)
 • Kattegatt (3)
 • Klimat (2)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljödata (4)
 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Miljöövervakning (9)
 • Muddring (1)
 • Organisation (1)
 • Publikation (29)
 • Rapport (15)
 • Regler (1)
 • Rutin (1)
 • Skagerrak (2)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (6)
 • Små avlopp (2)
 • Statistik (1)
 • Styrdokument (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Vattenkraft (4)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (16)
 • Årsredovisning (1)
 • Östersjön (7)
 • Övergödning (1)

 • Anslag och bidrag (2)
 • Vägledningar (1)
 • Samordningsområden (5)
 • Miljöövervakning (1)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (92)
 • Regeringsuppdrag (90)
 • Publikationer (29)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (14)
 • Publikation (29)
 • Regeringsuppdrag (88)

 • Senaste månaden (15)
 • Senaste året (75)
 • Mer än ett år sedan (57)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Uppföljning av den maritima strategin (2016)

Uppföljning av den maritima strategin (2016)

Här redovisas det regeringsuppdrag som Havs- och vattenmyndigheten fick den 6 april 2017, ”Uppdrag att utveckla ett begränsat antal indikatorer och utföra den fördjupade uppföljningen av regeringens nationella maritima strategi”.

Publikation: Uppföljning av maritima strategin

Uppföljning av maritima strategin

Detta är en redovisning av det regeringsuppdrag som Havs- och vattenmyndigheten fick den 6 april 2017: ”Uppdrag att utveckla ett begränsat antal indikatorer och utföra den fördjupade uppföljningen av regeringens nationella maritima strategi”. 

Faktasida: Uppdrag om att utreda och föreslå hur en effektiv fiskerikontroll kan förstärkas (2020)

Uppdrag om att utreda och föreslå hur en effektiv fiskerikontroll kan förstärkas (2020)

Regeringen uppdrar åt HaV och Kustbevakningen att utreda och föreslå vad som inom ramen för fiskerikontrollen kan förbättras och effektiviseras och föhindra olagligt fiske.

Faktasida: Uppdrag att ta fram underlag om utsläpp av tvättvatten från skrubbrar på fartyg (2020)

Uppdrag att ta fram underlag om utsläpp av tvättvatten från skrubbrar på fartyg (2020)

Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen och HaV att tillsammans ta fram underlag om utsläpp av tvättvatten från rökgastvättar, så kallade skrubbrar, i sjöfarten.

Faktasida: Förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden (2020)

Förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden (2020)

Havs- och vattenmyndigheten ska utreda och föreslå ändringar i fiskeförordningen (1994:1716) för att genomföra ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden innanför trålgränsen.

Faktasida: Uppföljning av den maritima strategin

Uppföljning av den maritima strategin

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att vidareutveckla de föreslagna indikatorerna till maritima strategin till ett slutgiltigt upplägg samt att påbörja användningen av dem

Faktasida: Dokumentation kring maritima strategin

Dokumentation kring maritima strategin

Här samlar vi information, inbjudningar, presentationer med mera som visats, som kan användas vid interna kommunikationsbehov.

Faktasida: Medelsanvändning anslag 1:11 Åtgärder för havs-och vattenmiljö (2020)

Medelsanvändning anslag 1:11 Åtgärder för havs-och vattenmiljö (2020)

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur medlen inom anslag 1:11, Åtgärder för havs- och vattenmiljö, har använts under 2020.

Faktasida: Medelsanvändning miljöövervakning (2020)

Medelsanvändning miljöövervakning (2020)

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som står till Havs- och vattenmyndighetens disposition har använts för 2020.

Faktasida: Metod för uppföljning av miljötillståndet i vattenförekomster (2020)

Metod för uppföljning av miljötillståndet i vattenförekomster (2020)

Havs- och vattenmyndigheten ska tillsammans med de länsstyrelser som är vattenmyndigheter utveckla en metod för uppföljning av miljötillståndet i ett urval representativa vattenförekomster.