1. Publicerad: 7 januari 2020

  Havs- och vattenmyndigheten ska med stöd av SMHI undersöka påverkan av klimatförändringar och havsförsurning på koraller i svenska vatten.

 2. Publicerad: 4 december 2013 Uppdaterad: 7 januari 2020

  Här listar vi de mål och återrapporteringskrav som regeringen har ålagt oss i årets regleringsbrev. Vill du läsa om tidigare mål och återrapporteringskrav kan du titta i våra årsredovisningar.

 3. Publicerad: 13 januari 2021

  Regeringen uppdrar åt statliga myndigheter att säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten.

 4. Publicerad: 5 november 2020

  Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att tillsammans med Statens energimyndighet och Svenska kraftnät se över de HARO-värden som anges i den nationella planen för moderna miljövillkor.

 5. Publicerad: 13 januari 2020

  Havs- och vattenmyndigheten ska med utgångspunkt i EU-domstolens avgöranden efter redovisningen av M2017/0522/Nm och specifikt domarna C-293/17 och C-294/17 överväga behovet av ändringar i nationell lagstiftning eller föreskrifter med anledning av avgörandena.

 6. Publicerad: 12 september 2016 Uppdaterad: 15 april 2019

  I december 2012 fick HaV ett regeringsuppdrag där kostnadseffektiva författningsförslag för små avlopp skulle tas fram. Vår slutrapportering lämnades till regeringen i september 2013. Detta författningsförslag har därefter reviderats och bearbetats och ett förslag till tydligare regler lämnades över till regeringen den 9 september 2016.

 7. Publicerad: 10 augusti 2017 Uppdaterad: 4 juli 2019

  The Swedish Agency for Marine and Water Management has funded several projects which aim to identify options to reduce the release of pharmaceutical residues to aquatic environment.

 8. Publicerad: 8 april 2014 Uppdaterad: 9 maj 2019

  Regeringen har sedan 2014 avsatt medel för att vidareutveckla fiskemetoder för selektivt och skonsamt fiske. Syftet är att underlätta omställning till landningsskyldighet som började införas den 1 januari 2015 och som gäller för fiskbestånd med kvoter i alla fisken från och med 2019. 2020 ingår även rovdjurssäkra redskap i uppdraget.

 9. Publicerad: 9 januari 2018 Uppdaterad: 25 juni 2018

  Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram underlag för nationella prioriteringar för arbetet inom Helcom och Ospar. Underlaget ska beakta kraven på regionalt samarbete i genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv.

 10. Publicerad: 20 september 2019 Uppdaterad: 7 april 2020

  Havs- och vattenmyndigheten ska vara kontaktpunkt och koordinera arbetet inom ramen för Sveriges engagemang i China Europe Water Platform (CEWP).