Sökresultat

 • Regeringsuppdrag (110)
 • Anslag (1)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskar (1)
 • Fiskevård (1)
 • Visa fler
 • Forskning (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (3)
 • Föreskrift (1)
 • Grundvatten (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (6)
 • Jordbruk (1)
 • Kattegatt (3)
 • Klimat (2)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljödata (4)
 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Miljöövervakning (9)
 • Muddring (1)
 • Organisation (1)
 • Publikation (28)
 • Rapport (14)
 • Regler (1)
 • Rutin (1)
 • Skagerrak (2)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (6)
 • Små avlopp (2)
 • Statistik (1)
 • Styrdokument (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Vattenkraft (4)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (16)
 • Årsredovisning (1)
 • Östersjön (7)
 • Övergödning (1)

 • Anslag och bidrag (2)
 • Vägledningar (1)
 • Samordningsområden (3)
 • Miljöövervakning (1)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (73)
 • Regeringsuppdrag (71)
 • Publikationer (28)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (12)
 • Publikation (28)
 • Regeringsuppdrag (69)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (6)
 • Senaste året (57)
 • Mer än ett år sedan (53)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Pilotområden med åtgärdssamordnare

Pilotområden med åtgärdssamordnare

20 pilotområden i Sverige får närmare 37 miljoner i bidrag för att under 2018-2020 utveckla nya arbetsformer för vattenvården.

Faktasida: Avslutade regeringsuppdrag

Avslutade regeringsuppdrag

Det här är de regeringsuppdrag som vi har avslutat i närtid.

Faktasida: Regeringsuppdrag

Regeringsuppdrag

Vi arbetar på regeringens uppdrag. Här listar vi alla uppdrag som vi fått genom regleringsbrev eller särskilda beslut.

Faktasida: Pilotområden mot övergödning (2018)

Pilotområden mot övergödning (2018)

Havs- och vattenmyndigheten ska i samarbete med Statens jordbruksverk och andra berörda aktörer identifiera kostnadseffektiva åtgärder för att nå god ekologisk status med avseende på näringsämnen i ett antal pilotområden i utvalda län.

Faktasida: Förslag till ny förordning om små avlopp

Förslag till ny förordning om små avlopp

Det blir inga nya regler för små avloppsanläggningar tills vidare. Regeringen har beslutat att i nuläget inte gå vidare med de förslag till tydligare regler som HaV lämnade i september 2016.

Publikation: Uppföljning av maritima strategin

Uppföljning av maritima strategin

Detta är en redovisning av det regeringsuppdrag som Havs- och vattenmyndigheten fick den 6 april 2017: ”Uppdrag att utveckla ett begränsat antal indikatorer och utföra den fördjupade uppföljningen av regeringens nationella maritima strategi”. 

Faktasida: Utarbeta vägledande strategier för arbete med kulturmiljöfrågor (2017)

Utarbeta vägledande strategier för arbete med kulturmiljöfrågor (2017)

Regeringen uppdrar åt Boverket, Fortifikationsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Statens jordbruksverk, Sveriges geologiska undersökning, Tillväxtverket och Trafikverket att utarbeta vägledande strategier för respektive myndighets arbete med kulturmiljöfrågor.

Faktasida: Nationell plan för omprövning av vattenkraften (2019)

Nationell plan för omprövning av vattenkraften (2019)

Havs- och vattenmyndigheten fick tillsammans med Svenska kraftnät och Energimyndigheten i januari 2019 i uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft.

Faktasida: China Europe Water Platform (2019)

China Europe Water Platform (2019)

Havs- och vattenmyndigheten ska vara kontaktpunkt och koordinera arbetet inom ramen för Sveriges engagemang i China Europe Water Platform (CEWP).

Faktasida: Marin pedagogik (2018)

Marin pedagogik (2018)

I regleringsbrevet för 2018 fick HaV i uppdrag att bidra till att stärka arbetet med utbildning för hållbar utveckling inom havs- och vattenfrågor, särskilt marin pedagogik.