Sökresultat

  • Rapport (73)
  • Små avlopp (73)
  • Dokument (73)
  • Gis (2)

  • Vägledningar (73)

  • Senaste året (15)
  • Mer än ett år sedan (58)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Dokument: Slambildning och mikrobiell sammansättningav biofilm i infiltrationsanläggningar

Slambildning och mikrobiell sammansättningav biofilm i infiltrationsanläggningar

Denna rapport sammanfattar resultaten från projektet Mikroflora i markbaserade reningsanläggningar som genomfördes vid Luleå tekniska universitet (LTU) i samarbete med Kungsbacka kommun och Chalmers under åren 2017 och 2018. Projektet finansierades av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö och medfinansierades av LTU och Kungsbacka kommun.

Dokument: Rekommendationer för bergkross som filtermaterial i markbäddar

Rekommendationer för bergkross som filtermaterial i markbäddar

Detta informationsblad har tagits fram med medel från Havs- och vattenmyndig-heten anslaget 1:12 åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Dokument: Kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar

Kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar

Rapporten beskriver vad som krävs för att kunna använda bergkross som filtermaterial i markbäddar för avloppsvattenrening.

Dokument: Gemensamhetsanläggningar för va - en del i genomförandet av kommuners va-planer

Gemensamhetsanläggningar för va - en del i genomförandet av kommuners va-planer

Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp kan skapa fördelar både för fastighetsägare, kommuner och miljön samtidigt som det bidrar till samhällsnytta.

Dokument: Gemensamt avlopp – så kan det gå till

Gemensamt avlopp – så kan det gå till

Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra fastigheter i närheten.

Dokument: Markbäddars uppstartstid och påverkan på bäddens funktion vid användning av krossat berg – uppstartsfas

Markbäddars uppstartstid och påverkan på bäddens funktion vid användning av krossat berg – uppstartsfas

I rapporten beskrivs ett projekt med syfte att, genom praktiska försök, undersöka uppstartstiden hos markbäddar byggda med såväl naturgrus som krossat berg samt att jämföra hydrauliska förhållanden och reningsfunktion.

Dokument: LAV och VA-planering

LAV och VA-planering

Ett handläggarstöd för länsstyrelserna

Dokument: Uppdatering av kunskapsläget och statistik för små avloppsanläggningar

Uppdatering av kunskapsläget och statistik för små avloppsanläggningar

Projektets syfte är att via en riksomfattande webbenkät uppdatera uppgifter om reningsteknik för små avloppsanläggningar i syfte att förbättra belastningsberäkningarna för främst fosfor och kväve.

Dokument: Teknikenkät - enskilda avlopp 2009

Teknikenkät - enskilda avlopp 2009

Uppgifter för enskilda avlopp har inhämtats genom en enkät till Sveriges kommuner.

Dokument: Biokol i små avloppsanläggningar

Biokol i små avloppsanläggningar

Rening av övergödande ämnen ‒ teknisk rapport