Sökresultat

 • Publikation (81)
 • Senaste året (81)
 • Arter med åtgärdsprogram (11)
 • Badvatten (3)
 • Dricksvatten (1)
 • Fiskar (6)
 • Visa fler
 • Fiskevård (2)
 • Forskning (1)
 • Fredade arter (2)
 • Fritidsfiske (4)
 • Främmande arter (4)
 • Grundvatten (1)
 • Handbok (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsplanering (14)
 • Internationellt arbete (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljöövervakning (5)
 • Organisation (1)
 • Rapport (36)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Regler (1)
 • Restaurering (7)
 • Ryggradslösa djur (7)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (4)
 • Statistik (1)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (4)
 • Vattenkraft (9)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Vägledning (7)
 • Växter (3)
 • Yrkesfiske (3)
 • Årsredovisning (3)
 • Åtgärdsprogram (1)

 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (1)
 • Havsplanering (2)
 • Publikationer (71)
 • Bibliotek (6)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (15)
 • Publikation (63)
 • Återrapportering (2)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Specifikationer för e-tjänst för ansökan av små avloppsanläggningar

Specifikationer för e-tjänst för ansökan av små avloppsanläggningar

Syftet med denna rapport är att beskriva och förklara det underlagsmaterial för en e-tjänst för ansökan för små avloppsanläggningar som har tagits fram i projektet Smartare miljöinformation – små avlopp.

Faktasida: Utgivningsserier och andra publikationer

Utgivningsserier och andra publikationer

Rapporter i olika utgivningsserier, återrapportering, annan återkommande rapportering och publikationer som inte ingår i vår rapportserie.

Faktasida: Publikationer

Publikationer

Vi tar fram en mängd rapporter varje år, både själva och genom andra. Dessa presenteras här i kronologisk ordning, baserat på det datum då rapporten publicerades.

Faktasida: Rapporter

Rapporter

Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie.

Faktasida: E-tidskrifter

E-tidskrifter

Förteckning över ett urval av Havs- och vattenmyndighetens elektroniska tidskrifter. De flesta är tillgängliga endast inom myndigheten.

Publikation: Framtida exploatering i områden utanför nationell jurisdiktion

Framtida exploatering i områden utanför nationell jurisdiktion

Nu pågår förhandlingar inom FN om ett nytt tillämpningsavtal till havsrättskonventionen. Denna rapport är en framtidsspaning som beskriver vilka nya typer av verksamheter/exploateringar eller vilken typ av resursutvinning som kan komma att utvecklas i de aktuella områdena och vilket värde strategisk miljöbedömning kan tillföra.

Publikation: Sveriges badvattenkvalitet 2019

Sveriges badvattenkvalitet 2019

De allra flesta EU-baden i Sverige har en god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2019 klassificeras badvattenkvaliteten utifrån prover tagna under badsäsongerna 2015-2018 som utmärkt, bra eller tillfredsställande för 410 av Sveriges 436 EU-bad, vilket motsvarar 94 procent.

Publikation: Sveriges badvattenkvalitet 2020

Sveriges badvattenkvalitet 2020

De allra flesta EU-baden i Sverige har en god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2020 klassificeras badvattenkvaliteten utifrån prover tagna under de senaste fyra badsäsongerna som utmärkt, bra eller tillfredsställande för 410 av Sveriges 438 EU-bad, vilket motsvarar 94 %. Totalt har 378 EU-bad fått klassificeringen utmärkt inför 2020 års badsäsong, jämfört med 375 inför 2019 års badsäsong.

Publikation: Undersökning av biota och sediment i anslutning till dumpningsområden av kemisk ammunition på väst- och östkusten 2019

Undersökning av biota och sediment i anslutning till dumpningsområden av kemisk ammunition på väst- och östkusten 2019

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten har en undersökning genomförts av hur utbredd kontaminationen av dumpade kemiska stridsmedel är i dumpningsområdena Måseskär och Gotlandsdjupet.

Publikation: Åtgärdsprogram för flodpärlmussla

Åtgärdsprogram för flodpärlmussla

Flodpärlmusslan, Margaritifera margaritifera (Linnaeus,1758) är nationellt rödlistad som Starkt hotad (EN). Åtgärdsprogram innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och presentation av angelägna åtgärder under 2020−2024 för att i Sverige förbättra rådande bevarandestatus för arten. Programmet är ett vägledande dokument och gäller under åren 2020−2024.