1. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 17 januari 2020

  Havs- och vattenmyndigheten prenumererar på ett antal databaser, som är tillgängliga i myndighetens lokaler.

 2. Publicerad: 19 december 2016

  This study identifies gaps between SDG:s 6 and 14 in the 2030 Agenda for Sustainable Development and suggests solutions for how to reduce this gaps.

 3. Publicerad: 30 juni 2020

  Nu pågår förhandlingar inom FN om ett nytt tillämpningsavtal till havsrättskonventionen. Denna rapport är en framtidsspaning som beskriver vilka nya typer av verksamheter/exploateringar eller vilken typ av resursutvinning som kan komma att utvecklas i de aktuella områdena och vilket värde strategisk miljöbedömning kan tillföra.

 4. Handboken har som syfte att komplettera de allmänna råden om små avloppsanordningar i olika avseenden såsom exempel och hänvisningar till relevant litteratur.

 5. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 10 mars 2020

  Här finns nyhetsbrev som berör myndighetens ansvarsområden samlade. Kontakta bibliotekarien om du vill lägga fler nyhetsbrev till listan.

 6. Publicerad: 14 oktober 2013 Uppdaterad: 6 november 2014

  Under 2013 har Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med de fem kustlänsstyrelserna Västerbotten, Stockholm, Östergötland, Halland och Västra Götaland arbetat fram en vägledning om reglering av fiske i skyddade områden.

 7. Publicerad: 19 september 2016

  Rapporten ger en detaljerad vägledning för restaurering av ålgräs och tar upp alla viktiga steg i restaureringsprocessen, från utvärdering och val av lokaler, samråd och tillstånd, skörd och plantering, till övervakning och utvärdering av resultaten.

 8. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 20 mars 2019

  Här presenteras länkar till användbara ordböcker och lexikon.

 9. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 20 mars 2019

  Förteckning över ett urval av Havs- och vattenmyndighetens elektroniska tidskrifter. De flesta är tillgängliga endast inom myndigheten.

 10. Publicerad: 29 juni 2020 Uppdaterad: 12 augusti 2020

  Syftet med denna rapport är att beskriva och förklara det underlagsmaterial för en e-tjänst för ansökan för små avloppsanläggningar som har tagits fram i projektet Smartare miljöinformation – små avlopp.