Sökresultat

 • Publikation (392)
 • Anslag (8)
 • Arter med åtgärdsprogram (17)
 • Badvatten (8)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Bidrag (3)
 • Visa fler
 • Broskfiskar (1)
 • Båtbottentvätt (3)
 • Dricksvatten (5)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (3)
 • Fiskar (48)
 • Fiskevård (12)
 • Forskning (7)
 • Fredade arter (5)
 • Fritidsbåt (3)
 • Fritidsfiske (24)
 • Främmande arter (13)
 • Försurning (2)
 • Gis (1)
 • Grundvatten (3)
 • Handbok (3)
 • Havs- och vattenforum (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (9)
 • Havsförvaltning (8)
 • Havsplanering (58)
 • Intern service (2)
 • Internationellt arbete (4)
 • Jordbruk (5)
 • Kalkning (6)
 • Kattegatt (12)
 • Klimat (4)
 • Marin kartering (2)
 • Marina däggdjur (6)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (9)
 • Miljöövervakning (66)
 • Organisation (1)
 • Programområde Kust och Hav (21)
 • Programområde Sötvatten (5)
 • Rapport (162)
 • Regeringsuppdrag (28)
 • Regler (3)
 • Restaurering (11)
 • Riksintresse (1)
 • Ryggradslösa djur (17)
 • Skagerrak (10)
 • Skräp/marint skräp (4)
 • Skyddade områden (14)
 • Små avlopp (15)
 • Statistik (1)
 • Sötvatten (6)
 • Tillstånd (2)
 • Tillsynsvägledning (4)
 • Undersökningstyper (1)
 • Vattenbruk (10)
 • Vattenförvaltning (22)
 • Vattenkraft (16)
 • Vattenskyddsområde (3)
 • Vattenverksamhet (7)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (33)
 • Växter (4)
 • Yrkesfiske (27)
 • Årsredovisning (8)
 • Åtgärdsprogram (5)
 • Östersjön (24)
 • Övergödning (6)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (1)
 • Havsplanering (5)
 • Publikationer (377)
 • Bibliotek (7)

 • Faktasida (33)
 • Publikation (354)
 • Återrapportering (5)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (12)
 • Senaste året (174)
 • Mer än ett år sedan (218)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Samverkan och deltagande i vattenråd och vattenförvaltning

Samverkan och deltagande i vattenråd och vattenförvaltning

Denna rapport handlar om hur deltagande inom vattenförvaltningen breddas till att inkludera intressentgrupper och allmänheten. Rapporten tar också upp samverkansformer mellan olika parter, till exempel mellan länsstyrelser och mellan olika sektorer inom länsstyrelsen.

Faktasida: Rapporter

Rapporter

Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie.

Faktasida: Publikationer

Publikationer

Vi tar fram en mängd rapporter varje år, både själva och genom andra. Dessa presenteras här i kronologisk ordning, baserat på det datum då rapporten publicerades.

Faktasida: E-tidskrifter

E-tidskrifter

Förteckning över ett urval av Havs- och vattenmyndighetens elektroniska tidskrifter. De flesta är tillgängliga endast inom myndigheten.

Faktasida: Rapporter om restaurering

Rapporter om restaurering

Här hittar du våra rapporter om restaurering i både salt- och sötvatten. Rapporterna presenteras i kronologisk ordning med de senaste överst.

Publikation: Dialog om vattenkraft och miljö 2012 – 2016 och förslag till färdplan

Dialog om vattenkraft och miljö 2012 – 2016 och förslag till färdplan

Vi fick i uppdrag att i samråd med andra myndigheter samla berörda intressenter i en dialog med syfte att få en ökad samsyn kring fastställda mål om förnybara energikällor samt miljömål för vatten och vattenförvaltning. Dialogen har utmynnat i ett förslag till nationell strategi för åtgärder i vattenkraften som nu utvecklas genom fördjupade underlag kring metoder för prioritering och avvägning.

Publikation: Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av vattenverksamheter för år 2014

Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av vattenverksamheter för år 2014

Vi har ansvar för att samordna, följa upp och utvärdera den operativa tillsynen av vattenverksamheter.

Publikation: Fritidsfisket i Sverige

Fritidsfisket i Sverige

En inblick i fritidsfiskets omfattning under åren 2013-2017.

Publikation: Användning av anslag 1:11 under 2018

Användning av anslag 1:11 under 2018

I den här återrapporteringen redovisar vi användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö utifrån olika perspektiv.

Publikation: Resurs- och miljööversikt 2012

Resurs- och miljööversikt 2012

Här kan du läsa om den aktuella situationen för fler än 40 olika fisk- och kräftdjursarter i hav och sötvatten, om yrkesfiskets fångster och utveckling samt om miljösituationen föregående år och hur det påverkat livet i hav och sjöar.