1. Publicerad: 23 november 2015 Uppdaterad: 31 maj 2016

  Vi ska bedöma om förordningen innehåller relevanta krav eller om den ska uppdateras eller tas bort.

 2. Publicerad: 20 september 2019

  Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att utveckla sin vägledning för hur en miljöanpassning av vattenkraften kan ske på ett kostnadseffektivt sätt i förhållande till eftersträvad miljönytta.

 3. Publicerad: 26 april 2018 Uppdaterad: 12 november 2018

  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har reviderat de föreskrifter som reglerar hur ytvattenförekomster klassificeras och normsätts.

 4. Publicerad: 22 maj 2018 Uppdaterad: 19 december 2018

  Förslaget om att ändra i föreskrifter (HVMFS 2012:18) remitterades under 2018. Sista svarsdatum var den 7 september 2018.

 5. Publicerad: 29 oktober 2015

  Eftersom utsläppen sker inom ett Natura 2000-område är det  viktigt att helt säkerställa att otillåtna skador och störningar inte uppstår. Mark- och miljödomstolen angav i sin motivering att en förutsättning för Natura 2000 tillstånd var just att utsläppen till vatten villkorsreglerades. Vi yrkar därför att Mark- och miljööverdomstolen ska ändra ett antal villkor.