1. Publicerad: 7 september 2020

  Detta formulär används för att rapportera in behov av bedömningsgrunder för särskilda förorenade ämnen.

 2. Publicerad: 22 november 2016 Uppdaterad: 8 maj 2018

  Ett grundläggande ansvar för kunskap och kontroll framgår av bestämmelserna om egenkontroll i 26 kap. 19 § miljöbalken. Med stöd av dessa regler behöver verksamhetsutövaren, i förekommande fall och i relevant omfattning, kunna redogöra för bland annat vilken inverkan verksamheten har på den ekologiska statusen.

 3. Publicerad: 21 juni 2016 Uppdaterad: 16 maj 2019

  Här är ett urval av de regler som tillsyns- och prövningsmyndigheterna behöver ta hänsyn till när man tillämpar miljökvalitetsnormer för vatten.

 4. Publicerad: 19 maj 2016 Uppdaterad: 3 maj 2018

  Du ska som tillsynsmyndighet se till att miljöbalken samt villkor och andra regler som gäller verksamheten följs.

 5. Publicerad: 19 maj 2016 Uppdaterad: 3 maj 2018

  När ni som tillsyns- eller prövningsmyndighet ska göra era bedömningar krävs att ni har tagit ställning till följande underlag. Utifrån underlagen kan krav på skyddsåtgärder eller försiktighetsmått sedan ställas på verksamhetsutövaren.

 6. Publicerad: 19 maj 2016 Uppdaterad: 28 mars 2018

  Miljökvalitetsnormerna är ett särskilt viktigt verktyg för att komma till rätta med situationer där många olika källor bidrar till en oacceptabel situation och där kraven måste fördelas mellan flera verksamheter.

 7. Publicerad: 17 maj 2016 Uppdaterad: 17 februari 2020

  För att myndigheterna ska kunna ta ställning till hur verksamheten påverkar miljökvalitetnormerna är det viktigt att känna till miljökvalitetsnormernas uppbyggnad och hur statusklassificeringen av vattenkvaliteten går till.

 8. Publicerad: 17 maj 2016 Uppdaterad: 16 maj 2019

  Vi vänder oss till tillsyns- och prövningsmyndigheter med syfte att underlätta tillämpning av miljökvalitetsnormerna för vatten enligt miljöbalken.

 9. Publicerad: 4 juli 2014 Uppdaterad: 24 oktober 2019

  Alla typer av vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav. Syftet är att främja en hållbar utveckling, så att nuvarande och kommande generationer kan garanteras en hälsosam och god miljö. Havs- och vattenmyndigheten har det nationella ansvaret för att ge tillsynsvägledning för vattenbruk inom miljöbalkens område.

 10. Publicerad: 5 mars 2014 Uppdaterad: 4 oktober 2016

  Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.