1. Publicerad: 21 januari 2020

    För en säker och långsiktig dricksvattenförsörjning.

  2. Publicerad: 15 maj 2018

    Regionala vattenförsörjningsplaner är viktiga underlag för kommunernas översiktsplanering och ska tas fram av länsstyrelserna i samverkan med kommunerna. Rapporten redovisar resultaten från en enkätstudie om länsstyrelsernas arbete med regionala vattenförsörjningsplaner.

  3. Publicerad: 9 oktober 2014

    Rapporten syftar till att förbättra kunskapsläget med förekomst av kemiska bekämpningsmedelsrester i Sveriges grundvatten.