1. Publicerad: 24 juni 2014 Uppdaterad: 27 juni 2019

    I arbetet med Helsingforskonventionen behandlas frågor om övergödning, spridning av miljöfarliga ämnen och skydd och bevarande av den biologiska mångfalden i havet.