Sökresultat

 • Faktasida (599)
 • Mer än ett år sedan (599)
 • Anslag (6)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Avtal (1)
 • Badvatten (184)
 • Visa fler
 • Bedömningsgrunder (3)
 • Bidrag (14)
 • Blanketter (2)
 • Båtbottentvätt (1)
 • Dricksvatten (3)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (4)
 • Fiskar (8)
 • Fiskevård (12)
 • Forskning (11)
 • Fredade arter (2)
 • Fritidsbåt (3)
 • Fritidsfiske (19)
 • Främmande arter (1)
 • Fångstmottagare (3)
 • Föreskrift (20)
 • Försurning (6)
 • Gis (2)
 • Grundvatten (4)
 • Handel (6)
 • Havs- och vattenforum (3)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (42)
 • Havsplanering (5)
 • Intern service (1)
 • Internationellt arbete (10)
 • Jordbruk (2)
 • Kalkning (5)
 • Karpfiskar (1)
 • Kattegatt (4)
 • Klimat (4)
 • Kvoter (7)
 • Lagstiftning (4)
 • Marina däggdjur (2)
 • Miljödata (6)
 • Miljökvalitetsnormer (7)
 • Miljöövervakning (71)
 • Muddring (2)
 • Organisation (15)
 • Programområde Kust och Hav (35)
 • Programområde Sötvatten (28)
 • Publikation (16)
 • Rapport (20)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Regler (17)
 • Restaurering (9)
 • Riksintresse (1)
 • Rutin (2)
 • Ryggradslösa djur (8)
 • Skagerrak (5)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (15)
 • Små avlopp (9)
 • Spårbarhet (1)
 • Statistik (6)
 • Säkerhet (1)
 • Särskilda tillstånd (4)
 • Sötvatten (6)
 • Tillstånd (4)
 • Tillsynsvägledning (3)
 • Undersökningstyper (50)
 • Vattenbruk (2)
 • Vattenförvaltning (18)
 • Vattenkraft (10)
 • Vattenverksamhet (3)
 • Vägledning (13)
 • Yrkesfiske (48)
 • Yttrande (2)
 • Åtgärdsprogram (6)
 • Östersjön (6)
 • Övergödning (2)

 • Yrkesfiske (34)
 • Sport- och fritidsfiske (13)
 • Arter (11)
 • Badvatten (181)
 • Fritidsbåtar (2)
 • Miljöhot (23)
 • Skyddade områden (8)
 • Anslag och bidrag (6)
 • Vägledningar (87)
 • Föreskrifter (18)
 • Lagstiftning (2)
 • Samordningsområden (8)
 • Havsplanering (4)
 • Miljöövervakning (16)
 • Data och statistik (5)
 • Kartor och Gis (4)
 • Miljömål och direktiv (43)
 • Konventioner (14)
 • Vårt uppdrag (12)
 • Yttranden (1)
 • Pressrum (6)
 • Organisation (14)
 • Kontakta oss (3)
 • Diarium (1)
 • Publikationer (22)
 • Bibliotek (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Badplatser i Aneby kommun

Badplatser i Aneby kommun

Start Badvatten Badplatser i Aneby kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Aneby kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Anebysjön ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Assjön ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Noen ⚠ Otillräckligt provtagen Nej

Faktasida: Vattentemperatur och kvalitet på badvatten på Norrlandskusten

Vattentemperatur och kvalitet på badvatten på Norrlandskusten

Aktuell badtemperatur och resultat från senaste provtagning av badvatten vid ett urval av badplatser längs Norrlandskusten.

Faktasida: Badplatser i Upplands Väsby kommun

Badplatser i Upplands Väsby kommun

Start Badvatten Badplatser i Upplands Väsby kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Upplands Väsby kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Fysingen Naturbad ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej Kairo ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Ja Norrviken ★ ★ ★

Faktasida: Havsförsurning - vad kan vi göra och hur arbetar HaV med frågan?

Havsförsurning - vad kan vi göra och hur arbetar HaV med frågan?

Under de senaste åren har frågan om havsförsurning uppmärksammats allt mer internationellt.

Faktasida: Badplatser i Falkenbergs kommun

Badplatser i Falkenbergs kommun

Start Badvatten Badplatser i Falkenbergs kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Falkenbergs kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Fegensjön ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Glommen ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Ja Hjärtaredssjön ⚠

Faktasida: Regler för att tillämpa miljökvalitetsnormer

Regler för att tillämpa miljökvalitetsnormer

Här är ett urval av de regler som tillsyns- och prövningsmyndigheterna behöver ta hänsyn till när man tillämpar miljökvalitetsnormer för vatten.

Faktasida: Workshop - invasiva främmande växter i limnisk miljö

Workshop - invasiva främmande växter i limnisk miljö

Hur bekämpar vi dem bäst?

Faktasida: Skydd av arter och livsmiljöer

Skydd av arter och livsmiljöer

Artskydd är ett område som berörs av flera nationella och EU-gemensamma lagstiftningar samt av internationella konventioner och direktiv. Vi arbetar med att genomföra skydd av vattenlevande arter och miljöer i olika processer.

Faktasida: Vad ska ingå i egenkontrollen, utgående från miljökvalitetsnormerna?

Vad ska ingå i egenkontrollen, utgående från miljökvalitetsnormerna?

Ett grundläggande ansvar för kunskap och kontroll framgår av bestämmelserna om egenkontroll i 26 kap. 19 § miljöbalken. Med stöd av dessa regler behöver verksamhetsutövaren, i förekommande fall och i relevant omfattning, kunna redogöra för bland annat vilken inverkan verksamheten har på den ekologiska statusen.

Faktasida: Möten och konferenser om havsplanering

Möten och konferenser om havsplanering

På denna sida publicerar vi presentationer och minnesanteckningar från de möten vi anordnat inom havsplaneringen. Mötena ligger i kronologisk ordning, med det senast överst.