Sökresultat

 • Konventioner (52)
 • Avtal (3)
 • Bidrag (1)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskevård (2)
 • Visa fler
 • Forskning (3)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (2)
 • Främmande arter (2)
 • Handel (1)
 • Havsförvaltning (5)
 • Havsplanering (4)
 • Internationellt arbete (31)
 • Kattegatt (3)
 • Klimat (2)
 • Marina däggdjur (3)
 • Miljödata (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Regler (1)
 • Skagerrak (2)
 • Skräp/marint skräp (3)
 • Skyddade områden (3)
 • Sötvatten (2)
 • Tillstånd (1)
 • Vattenförvaltning (6)
 • Vattenkraft (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (5)
 • Övergödning (1)

 • Faktasida (52)

 • Senaste veckan (4)
 • Senaste månaden (7)
 • Senaste året (37)
 • Mer än ett år sedan (15)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Verktyg för lokal samverkan om vatten

Verktyg för lokal samverkan om vatten

Här hittar du verktyg som du kan använda för att öka engagemanget i arbetet för bättre vatten. Det är enkla och effektiva metoder för lokalt arbete med vatten, och har utvecklats inom projektet Water Co-Governance.

Faktasida: Konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis

Konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis

Konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis är en integrerad del av antarktiska fördragssystemet. Målet med konventionen är att bevara de marina levande tillgångarna i Antarktis. 

Faktasida: Pilotprojekt inom WaterCoG

Pilotprojekt inom WaterCoG

Under projektets första fas 2016-2019 var tre vattenråd pilotprojekt inom WaterCoG: Mölndalsåns, Ätrans och Himleåns vattenråd.

Faktasida: WaterCoG - samarbete för lokal vattenförvaltning

WaterCoG - samarbete för lokal vattenförvaltning

Water Co-Governance, WaterCoG, är ett Interreg-projekt med syfte att stärka lokalt engagemang och förbättra samarbete mellan olika aktörer i vattenförvaltningen. Sverige är ett av fem länder som är med.

Faktasida: Vattensamarbete mellan EU och Kina fortsätter

Vattensamarbete mellan EU och Kina fortsätter

Den 8 november deltog en delegation från HaV vid den kinesisk-europeiska vattenplattformens 7:e årsmöte i Guimarães, Portugal för att underteckna deklaration för fortsatt samarbete i vattenfrågor.

Faktasida: Material från möten

Material från möten

Tack för att du deltog på seminarierna om Interregprojektet Water Co-Governance.

Faktasida: FN:s havskonferens

FN:s havskonferens

Portugal och Kenya står värdar för FN:s havskonferens i Lissabon 2-6 juni. Konferensen fokuserar på FN:s globala mål om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. HaV ska hjälpa till med analyser och underlag inför konferensen.

Faktasida: FN:s havskonferens 2017

FN:s havskonferens 2017

Fiji och Sverige tog initiativ till FN:s havskonferens som ägde rum i New York den 5 – 9 juni 2017. Konferensens fokus låg på mål 14 bland FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030. HaV bistod med analysunderlag och arrangerade ett sidoevenemang under konferensen.

Faktasida: World Wildlife Day

World Wildlife Day

World Wildlife Day är en dag för att uppmärksamma djur och växter som är hotade. I år är temat "Sustaining all life on Earth” och 2020 är också den biologiska mångfaldens superår. HaV arbetar för att bevara den biologiska mångfalden under ytan.

Faktasida: Aktionsplan för miljön i Östersjön

Aktionsplan för miljön i Östersjön

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.