1. Publicerad: 7 januari 2020

  Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur arbetet i konventionen för bevarandet av levande marina resurser, CCAMLR, fortskridit under 2011-2020.

 2. Publicerad: 26 november 2013 Uppdaterad: 23 juni 2020

  Organisation, uppdrag, press och evenemang.

 3. Publicerad: 29 april 2019 Uppdaterad: 19 maj 2020

  Under 2018-2020 arbetar 20 pilotprojekt med att utveckla nya arbetsformer för vattenvården.

 4. Publicerad: 13 januari 2020 Uppdaterad: 6 februari 2020

  Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur medlen inom anslag 1:11, Åtgärder för havs- och vattenmiljö, har använts under 2020.

 5. Publicerad: 13 januari 2020

  Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen.

 6. Publicerad: 5 februari 2020

  Regeringen uppdrar åt HaV och Kustbevakningen att utreda och föreslå vad som inom ramen för fiskerikontrollen kan förbättras och effektiviseras och föhindra olagligt fiske.

 7. Publicerad: 5 februari 2020 Uppdaterad: 1 september 2020

  Havs- och vattenmyndigheten ska utreda och föreslå ändringar i fiskeförordningen (1994:1716) för att genomföra ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden innanför trålgränsen.

 8. Publicerad: 5 februari 2020

  Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen och HaV att tillsammans ta fram underlag om utsläpp av tvättvatten från rökgastvättar, så kallade skrubbrar, i sjöfarten.

 9. Publicerad: 13 januari 2020 Uppdaterad: 6 februari 2020

  Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som står till Havs- och vattenmyndighetens disposition har använts för 2020.

 10. Publicerad: 7 januari 2020

  För att stärka det internationella samarbetet mot övergödning ska Havs- ­och vattenmyndigheten i samarbete med Statens jordbruksverk och andra berörda myndigheter utreda förutsättningarna för ett ökat samarbete mellan Östersjöländerna.