1. Publicerad: 6 oktober 2015

    Ekosystemtjänster som begrepp har fått ett allt större genomslag i hanteringen av havsmiljöfrågor till exempel i havsmiljödirektivet. Den här rapporten syftar till att bedöma statusen för ekosystemtjänster från svenska hav och att utvärdera kopplingen till mänsklig påverkan.

  2. Publicerad: 26 januari 2015

    Fem tematiska strategier styr Ospars arbete. Till varje strategi hör en ansvarig expertkommitté som förbereder frågor som sedan tas upp för beslut i kommissionen. Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med flera svenska myndigheter deltar i detta arbete.

  3. Publicerad: 16 februari 2016

    Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker de förslag som rör marint skräp, återanvändning av vatten och näringsämnen från organiskt avfall.