Sökresultat

 • Regeringsuppdrag (111)
 • Anslag (1)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskar (1)
 • Fiskevård (1)
 • Visa fler
 • Forskning (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (3)
 • Föreskrift (1)
 • Grundvatten (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (6)
 • Jordbruk (1)
 • Kattegatt (3)
 • Klimat (2)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljödata (4)
 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Miljöövervakning (9)
 • Muddring (1)
 • Organisation (1)
 • Publikation (29)
 • Rapport (15)
 • Regler (1)
 • Rutin (1)
 • Skagerrak (2)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (6)
 • Små avlopp (2)
 • Statistik (1)
 • Styrdokument (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Vattenkraft (4)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (16)
 • Årsredovisning (1)
 • Östersjön (7)
 • Övergödning (1)

 • Anslag och bidrag (2)
 • Vägledningar (1)
 • Samordningsområden (3)
 • Miljöövervakning (1)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (73)
 • Regeringsuppdrag (71)
 • Publikationer (29)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (12)
 • Publikation (29)
 • Regeringsuppdrag (69)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (7)
 • Senaste året (57)
 • Mer än ett år sedan (54)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Regeringsuppdrag

Regeringsuppdrag

Vi arbetar på regeringens uppdrag. Här listar vi alla uppdrag som vi fått genom regleringsbrev eller särskilda beslut.

Faktasida: Hanöbukten

Hanöbukten

För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten fick Havs- och vattenmyndigheten ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget var en del av ett större arbete för att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

Publikation: Förvaltning av lax och öring

Förvaltning av lax och öring

Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

Faktasida: Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet. Vi arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag. 

Faktasida: Återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Här listar vi de mål och återrapporteringskrav som regeringen har ålagt oss i årets regleringsbrev. Vill du läsa om tidigare mål och återrapporteringskrav kan du titta i våra årsredovisningar.

Faktasida: Värdefulla sjöar och vattendrag (2017)

Värdefulla sjöar och vattendrag (2017)

Vi ska i samarbete med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet redovisa arealer och geografisk fördelning av kända värdefulla sjöar och vattendrag som saknar formellt skydd.

Faktasida: Uppdrag om indikatorer för miljökvalitetsmålen och generationsmålet (2016)

Uppdrag om indikatorer för miljökvalitetsmålen och generationsmålet (2016)

Vi, och övriga målansvariga myndigheter inom miljömålssystemet, ska inom ramen för våra ansvarsområden göra en översyn av befintliga indikatorer för miljökvalitetsmålen och Generationsmålet.

Faktasida: EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan (2016)

EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan (2016)

Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi enligt kommissionens handlingsplan.

Faktasida: Vattenanknuten recipientkontroll (2014)

Vattenanknuten recipientkontroll (2014)

Havs- och vattenmyndighetens uppdrag var att analysera och föreslå hur verksamhetsutövares egenkontroll av vattenrecipienter bättre kan samordnas med den regionala och nationella miljöövervakningen.

Faktasida: Selektivt fiske (2014)

Selektivt fiske (2014)

Havs- och vattenmyndigheten ska inkomma med en projektplan för arbetet med utveckling av selektivt fiske i syfte att underlätta genomförandet av de krav som följer av den gemensamma fiskeripolitiken.