1. Publicerad: 1 november 2016

    Vi har fått i uppdrag av regeringen att analysera bevarandevärden kopplade till Kattegatts mjukbotten, och har identifierat områden som innehåller hotade arter och habitat. 

  2. Publicerad: 10 november 2014 Uppdaterad: 13 november 2014

    I december 2013 fick HaV i uppdrag av regeringen att identifiera och se till att åtgärder vidtas i syfte att nå bevarandemålen, framförallt gällande det fiske som bedöms som skadligt. I den här lägesrapporten presenterar vi en tidsplan för det fortsatta arbetet.

  3. Publicerad: 20 juni 2016

    Myllrande mångfald och unika naturvärden i ett ekologiskt nätverk under ytan. Slutredovisning av regeringsuppdrag M2015/771/Nm.