Sökresultat

 • Regeringsuppdrag (132)
 • Anslag (1)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskar (1)
 • Fiskevård (1)
 • Visa fler
 • Forskning (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (3)
 • Föreskrift (1)
 • Grundvatten (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (6)
 • Jordbruk (1)
 • Kattegatt (3)
 • Klimat (2)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljödata (4)
 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Miljöövervakning (9)
 • Muddring (1)
 • Organisation (1)
 • Publikation (29)
 • Rapport (14)
 • Regler (1)
 • Skagerrak (2)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (6)
 • Små avlopp (2)
 • Statistik (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Vattenkraft (4)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (16)
 • Årsredovisning (1)
 • Östersjön (7)
 • Övergödning (1)

 • Anslag och bidrag (2)
 • Vägledningar (1)
 • Samordningsområden (5)
 • Miljöövervakning (1)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (92)
 • Regeringsuppdrag (90)
 • Publikationer (29)
 • Kalendarium (1)

 • Faktasida (14)
 • Kalenderhändelse (1)
 • Publikation (29)
 • Regeringsuppdrag (88)

 • Senaste månaden (5)
 • Senaste året (64)
 • Mer än ett år sedan (68)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Regeringsuppdrag

Regeringsuppdrag

Vi arbetar på regeringens uppdrag. Här listar vi alla uppdrag som vi fått genom regleringsbrev eller särskilda beslut.

Faktasida: Hanöbukten

Hanöbukten

För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten fick Havs- och vattenmyndigheten ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget var en del av ett större arbete för att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

Publikation: Förvaltning av lax och öring

Förvaltning av lax och öring

Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

Faktasida: Marin pedagogik

Marin pedagogik

Marin pedagogik handlar om att skapa förståelse för hur havet påverkar oss människor och för hur vi påverkar havet.

Publikation: Reviderad förvaltningsplan för gråsäl

Reviderad förvaltningsplan för gråsäl

Den 27 juli 2019 fick Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket i uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för gråsäl.

Publikation: Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten

Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten

Redovisning av åtta projekt som fått medel från Havs- och vattenmiljöanslaget.

Publikation: Analys av bevarandevärden i Kattegatt

Analys av bevarandevärden i Kattegatt

Vi har fått i uppdrag av regeringen att analysera bevarandevärden kopplade till Kattegatts mjukbotten, och har identifierat områden som innehåller hotade arter och habitat. 

Publikation: Miljön i Hanöbukten 2015-2017

Miljön i Hanöbukten 2015-2017

Finns det ett samband mellan tillståndet för fisken, dess hälsa och belastningen av miljöfarliga ämnen?

Publikation: Miljöövervakning i Hanöbukten – finns det ett samband mellan tillståndet för fisken, dess hälsa och belastningen av miljöfarliga ämnen?

Miljöövervakning i Hanöbukten – finns det ett samband mellan tillståndet för fisken, dess hälsa och belastningen av miljöfarliga ämnen?

Efter fördjupade analyser, först av Länsstyrelsen i Skåne län 2011 och sedan av Havs- och vattenmyndigheten under 2013 fick HaV ytterligare ett regeringsuppdrag. Det bedömdes att det fanns ett behov av att vidare undersöka kopplingen mellan fiskhälsa och miljöfarliga ämnen i Hanöbukten, något som tidigare inte har täckts av regional och nationell övervakning. Denna delrapport utgör redovisning av hittills erhållna resultat från miljöövervakningen i Hanöbukten, inom programmet, fram till 2016.

Publikation: Vattenskotrar och andra mindre motordrivna farkoster

Vattenskotrar och andra mindre motordrivna farkoster

Regeringsuppdrag att kartlägga olägenheter och analysera behov av särskild reglering.