Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Tånglake (Zoarces viviparus)

Tånglaken tillhör släktet tånglakefiskar och är långsträckt med breda buk- och ryggfenor som är förbundna med stjärtfenan. Likt näbbgäddan är tånglakens skelett grönt. Tånglaken finns utbredd längs hela den svenska kusten. Tånglaken parar sig under sensommaren och föder levande ungar fyra månader efter parningen.

Tånglake. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda

Utbredning

Tånglaken finns utbredd längs hela den svenska kusten och trivs i strandzonens tångbälte på sommaren men söker sig till djupare vatten under vintern. Den flyttar sig dock inte långt då det är en väldigt stationär art. I Östersjön är det en ishavsrelikt som anpassat sig till varmt vatten.

Lek

Tånglakens lek sker vanligtvis under sensommaren och hösten. Efter fyra månader föder tånglaken mellan 5–400 levande ungar.

Ålder och storlek

Vanligtvis blir tånglaken 25 – 30 centimeter men kan bli så stor som 50 centimeter. Tånglaken blir könsmogen vid två års ålder (vid cirka 15 centimeter).

Levnadssätt

Tånglaken lever främst på steniga bottnar i både salt och bräckt vatten.

Tånglaken är en allätare och dess föda består till stor del av små bottenlevande ryggradslösa djur; såsom kräftdjur, musslor,snäckor samt ägg och yngel från andra fiskarter.

Tånglaken i den svenska miljöövervakningens tjänst

Tånglaken är mycket känslig för miljögifter vilket gör att den är lämplig som en indikator för tillståndet i havet. Inom miljöövervakningen är tånglaken en indikatorart och det mäts ett antal reproduktionsvariabler, till exempel fekunditet (antal ägg per hona) samt honans tillväxt och kondition.

Vid exponering av miljögifter har det konstaterats att tånglaken mer frekvent drabbas av störningar i fortplantningen. Störningen leder exempelvis till att ynglen får missbildningar, att könsfördelning bland ynglen blir ojämn och att hanar utvecklar äggceller.

Tånglake i Östersjön drabbad av virussjukdom

I början av maj 2014 påträffades hundratals döda och sjuka tånglakar på södra Öland. För att försöka hitta orsaken skickades levande men påverkade tånglakar för analys till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och till EU:s referenslaboratorium i Köpenhamn.

De preliminära resultaten är nu klara och proverna visar att fiskarna var infekterade med både bakterien Vibrio anguillarium och ett virus av gruppen Rhabdovirus. Båda dessa är i sig sjukdomsframkallande och den höga dödligheten kan bero på sammanlagd effekt av de två sjukdomarna. Sannolikt har fiskarna först blivit infekterade av viruset och sedan även av bakterien. Varifrån smittan kan ha kommit och orsaken till utbrottet är okänt.

Fler döda fiskar i Östersjön ska undersökas

De första fynden av döda och sjuka tånglakar gjordes på Öland, men under sommaren 2014 hittades även döda tånglakar på Gotland och i Blekinge. I augusti, samma år, kom rapporter från dykare i Vik i Skåne, som hittat hundratals döda fiskar av flera arter såsom spigg, tobis och tejstefisk.

Vi gav SVA i uppdrag att analysera fynden från Skåne för att undersöka om även dessa var drabbade av samma virus.

Mer kunskap om sjukdomar hos vild fisk

Utöver de analyser som då gjordes fick även SVA i uppdrag av regeringen att kartlägga omfattningen av sårskadad fisk i Hanöbukten och utreda orsakerna. I uppdraget ingick att ta fram en plan för vidare uppföljning och övervakning av sjukdomstillståndet hos vilda fiskpopulationer.

De rhabdovirus som drabbar fiskar smittar inte till människor. Det finns inga mediciner som kan bota virusinfektionen. Bakterieinfektioner kan behandlas med antibiotika i fiskodlingar, men det är inte möjligt i vilda fiskbestånd.

Mer om proverna

Infektiös pankreasnekros (IPN), Viral hemorrhagisk septikemi (VHS) och Perch rhabovirus samt några ytterligare allvarliga sjukdomar har efter testerna kunnat uteslutas.

I gruppen Rhabdovirus ingår både VHS och Perch Rhabdovirus, men exakt vilket virus som drabbat tånglakarna vid Öland återstår att analysera.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Publicerad: 2014-07-10
Granskad: 2018-04-05

Sidansvarig: Webbredaktionen