Remisser om ändrade rapporterings- och anmälningsföreskrifter

Nu remitterar HaV två förslag på ändrade föreskrifter om rapporterings- och anmälningsföreskrifter. Vi föreslår dels ändrade rapporteringssätt vid fiske av makrill på kustkvoten, dels en helt ny HVMFS.

Havs- och vattenmyndigheten remitterar nu två förslag på ändrade föreskrifter om rapporterings- och anmälningsföreskrifter. Dels föreslår HaV ändrade rapporteringssätt vid fiske av makrill på kustkvoten, dels föreslår HaV en helt ny HVMFS där föreskrifterna delvis ersätter kapitlen 1, 5, 6, 6 a, 7, 8, och 15 samt bilagorna 1, 2 och 4 i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område.

Redovisning och rapportering av makrill i elektronisk kustfiskejournal

HaV föreslår att befälhavare som för kustfiskejournal ska registrera och rapportera sina fångster av makrill elektroniskt inom två dagar efter det att redskapen har vittjas. Syftet är att säkerställa en effektiv kvotavräkning på kustkvoten och förslaget föreslås träda i kraft den 1 maj 2018 för att kunna tillämpas redan vid årets makrillfiske.

Läs mer och svara på remissen

Föreskrifter som gäller befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet

HaV har gjort en grundlig översyn av de bestämmelser i FIFS 2004:25 som reglerar befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet och har i samband med detta lyft över dessa i en egen föreskrift. Det huvudsakliga syftet med att lyfta ut dessa bestämmelser och samla dem i en egen föreskrift, är att det ska bli lättare att hitta och läsa bestämmelserna. I samband med arbetet har också uppmärksammats vissa behov av materiella ändringar. I de fall förslaget avser en saklig ändring, framgår det tydligt av motiveringen till bestämmelsen.

Läs mer och svara på remissen.

Publicerad: 2018-03-09
Sidansvarig: Webbredaktion