Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2017

Sveriges underlag till HELCOM:s sjunde Pollution Load Compilation, PLC7.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Havs- och vattenmyndigheten har gett SMED (IVL, SCB, SLU och SMHI) i uppdrag att genomföra beräkningar av kväve- och fosforbelastning från olika källor för år 2017 till sjöar, vattendrag och havet för hela Sverige.

Syftet är att ge underlag till Sveriges rapportering till HELCOM PLC7 samt till vattenförvaltningens arbete i Sverige. Denna rapport, tillsammans med underlagsrapporter, redovisar resultat, underlagsdata, och beräkningsmetoder på detaljnivå för att uppnå transparens och spårbarhet samt för att möjliggöra vidareanvändning i arbetet inom svensk vattenförvaltning.

Publicerad: 2020-03-06
Sidansvarig: Webbredaktion