Natur i havsplaneringen

I detta PM presenterar vi vilka utgångspunkter och underlag som har använts i havsplaneringsprocessen för att planera för god miljöstatus i havet och bättre förutsättningar hos ekosystemen att leverera ekosystemtjänster i framtiden.

Sammanfattning

Många ska samsas om havet i framtiden. Ett steg i att möjliggöra att människor, verksamheter, och ett rikt växt- och djurliv kan använda havet på ett hållbart sätt är att strategiskt planera för våra havsområden. Sveriges havsplaner ska skapa förutsättningar för ett hållbart förvaltande av gemensamma naturresurser. De ska också vägleda i frågor om olika verksamheters behov av utrymme och placering.

Detta stöddokument ger en fördjupad förståelse för hur vi i planeringsarbetet hanterat och utvecklat underlag kring marina naturvärden i planeringen. Det har tagits fram i samband med publiceringen av granskningsförslag till statliga havsplaner.

I granskningsförslaget hanteras naturvårdens anspråk med användning natur (N). Områden där ett behov av att bevara och förstärka ekosystemtjänster och god miljöstatus i havsmiljön har identifierats betecknas med särskild hänsyn till höga naturvärden (n).

Detta PM går igenom de underlag som ligger till grund för områden med användning natur och områden där hänsyn ska tas till höga naturvärden. Fokus ligger på hur underlagen hanterats och värderats utifrån ett antal kriterier.

Publicerad: 2019-05-07
Sidansvarig: Webbredaktion