Harr i Bottniska viken - en kunskapssammanställning

Rapporten innehåller en kortfattad översikt över beståndets ekologi, status och utbredning och ger förslag på metoder och ansatser, som ett led i arbetet med att förbättra beståndets status och utöka kunskapen om harren i Östersjön.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Kustharr, harr som lever större delen av sitt liv i havet, förekommer i två former, sådana som leker i havet och sådana som leker i tillrinnande vattendrag. Kustharrens förekomst i bräckt vatten är en unik anpassning som vad man känner till endast finns i Bottniska viken. I Sverige finns kustharren främst i Bottenviken, i Västerbotten och Norrbottens län.

Det finns på många områden otillräcklig kunskap om harrbestånden i havet. Den samlade bilden är dock att harrens utbredningsområde och täthet minskat avsevärt under de senaste hundra åren. Kraftigast tycks minskningen vara på den finska sidan av Bottniska viken och söder om norra Kvarken på den svenska sidan. Det finns en rad viktiga kunskapsluckor som bör åtgärdas. Områden där det behövs mer kunskap är:

  •  kustharrens populationsstruktur 
  •  kustharrens ekologi och livshistoria 
  •  fiskets påverkan på kustharr 
  •  harrpopulationernas status 
  • de viktigaste habitatens karaktär och utbredning 
  • utformning av åtgärder i tillrinnande vattendrag anpassade för harr

I texten har tillgänglig litteratur om kustharr sammanställts. Det ges också en rad exempel på metoder och ansatser som kan användas för att förbättra kunskapsunderlagen och förvaltningen av dessa unika fiskbestånd.

Publicerad: 2017-11-21
Sidansvarig: Webbredaktion