Förslag till samordnat
mjukbottenfaunaprogram i
marin miljö

Syftet med rapporten är att beskriva ett övervakningsprogram baserat på representativa provtagningar för att analysera bottenfaunans status och förändringar i Sveriges kust- och havsområden.

Omslag till rapport.

Programmet syftar till uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ingen övergödning.

Programmet behöver även anpassas till ökade krav på en samlad information om miljötillståndet, samt ekologisk status inom vattenförvaltningsförordningen och miljöstatus inom havsmiljöförordningen.

Målet har varit att samordna regional och nationell miljöövervakning till ett enhetligt program, samt bidra till ökad kvalitet och kostnadseffektivitet. Ett samordnat program ökar möjligheten att utföra utvärdering av miljötillståndet och statusklassificering.

Förslaget till nytt program ger ett bättre underlag för bedömningar av miljöpåverkan från utsläpp som övervakas och rapporteras i enskild eller samordnad recipientkontroll (RK/SRK).

För att ett samordnat program ska kunna genomföras behövs fortsatt god samverkan mellan berörda nationella och regionala myndigheter, kommuner, vattenvårdsförbund och enskilda verksamhetsutövare i samarbete med nationella, regionala och lokala utförare av miljöövervakning.

Publicerad: 2016-05-13
Sidansvarig: Webbredaktion