Baskartering och verifiering av blottade ler- och sandbottnar (1140) i Västerbottens län

Arbetet som presenteras i den här rapporten utgör underlag för inrättandet av ett nationellt program för biogeografisk uppföljning av naturtyper och arter inom delsystem hav. Uppföljningen gäller främst marina naturtyper och arter inom art- och habitatdirektivet.

Syftet med det här uppdraget var att ta fram potentiella utbredningskartor för Natura 2000-naturtypen ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten (naturtypskod 1140) i Västerbottens län med hjälp av ortofoton och verifiering i fält.

Genom fältverifieringarna skulle en kalibrering, det vill säga en inlärning, av metoden ske. Bildens färgskala skulle kopplas till aktuell naturtyp. I fält besöktes områden med olika förutsättningar, exempelvis:

  • områden med och utan sötvattenstillförsel
  • områden från Bottenvikens och Bottenhavets vattendistrikt
  • områden från norr till söder i länet

Inga skillnader i färgskala kunde noteras med avseende på sötvattenspåverkan. Generellt fungerade kalibreringsmetoden väldigt bra, med undantag från den norra delen av länet. Här var vattnet mycket mörkare, vilket försvårade tolkningen avsevärt.

Om detta beror på tillförsel av humuspartiklar från land eller när ortofotona för det aktuella området togs är oklart. Vår rekommendation är därför att ta reda på datum när ortofotona är tagna innan fältverifiering. Om det var högvatten när fotona togs bör en större ansats göras i fält. Dessutom bör en större fältverifiering göras i områden i norr, där tillförseln av humuspartiklar är stor.

Publicerad: 2016-03-22
Sidansvarig: Webbredaktion