Kemiska bekämpningsmedel i Skånes ytvatten 1983-2014

Rapporten syftar till att identifiera tidstrender och andra mönster avseende rester av bekämpningsmedel i Skånes ytvatten och jämföra data med andra vattenundersökningar som görs i Sverige.

I denna rapport sammanställs resultat från många olika undersökningar av bekämpningsmedelsrester i ytvatten med avsikten att identifiera tidstrender och andra mönster.

Halterna av de fynd av bekämpningsmedelsrester som redovisas jämförs både med riktvärden för potentiell ekologisk skada och med gränsvärden för dricksvatten.

Miljöövervakningen av bekämpningsmedel i ytvatten är ett viktigt kunskapsunderlag som underlättar för miljömyndigheterna att vidta rätt åtgärder för att minska halterna av bekämpningsmedelsrester i miljön.

Detta är viktigt för att nå de målsättningar som Sverige satt upp i vattenförvaltningsarbetet och ytterst för att uppnå miljökvalitetsmålen levande sjöar och vattendrag samt en giftfri miljö.

Publicerad: 2014-10-09
Sidansvarig: Webbredaktion