Vägledning om tillämpning av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten inom tillsynsarbetet

Det är många som ska tillämpa reglerna om miljökvalitetsnormer för vatten. Vårt mål är en enhetlig och förutsägbar tillämpning av reglerna. Därför har vi valt att vägleda på området. Vår vägledning är en genomgång av bestämmelserna och hur vi anser att de ska tolkas.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Åtgärdsprogrammets funktion är att vara ett övergripande planeringsdokument som ska ligga till grund för myndigheters och kommuners vidare överväganden och handlande i arbetet med att följa miljökvalitetsnormerna. Tillsyn anges ofta som ett styrmedel bland flera i åtgärdsprogram enligt miljöbalken.

Miljökvalitetsnormer för vatten är visserligen en ny typ av miljökvalitetsnorm, men ändå inga egentliga nyheter. Normerna i sig är ett verktyg som har funnits med sedan miljöbalken kom och som ska användas för att följa balkens syften. Tillsynsmyndigheter har sedan länge bedömt hur verksamheter och åtgärder påverkar vattenkvaliteten. Skillnaden mot tidigare är att vattenkvaliteten nu är mer detaljerat beskriven och rättsligt normerande.