Övervakning av ytvatten

Handbok för tillämpningen av 7 kap. 1 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:11) om övervakning av ytvatten enligt nämnda föreskrift.

Omslag för publikation

Syfte med denna handbok

Syftet med denna handbok är att ge stöd vid tillämpningen av vattenförvaltningsförordningen och föreskrifterna om övervakning av ytvatten. I tillämpliga fall hänvisas även till ramdirektivet för vatten. Handboken är främst inriktad på vägledning vid utformningen av övervakningsprogram.

Viss vägledning ges även för samordning av övervakningen utifrån krav som ställs i annan relevant lagstiftning. Övervakning av ytvatten är en pågående verksamhet vars utformning styrs från olika håll, till exempel det regionala och lokala tillsyns- och åtgärdsarbetet. De krav som vattenförvaltningsförordningen ställer föranleder emellertid en anpassning av befintlig övervakningsverksamhet. Såväl vid utformningen av nya program som vid revidering av befintliga program kan berörda myndigheter genom handboken få vägledning och tips på hur övervakningen kan samordnas och anpassas till de nya kraven.

Handboken riktar sig i första hand till vattenmyndigheterna och länsstyrelserna som har det regionala ansvaret för övervakningen av ytvatten. Andra målgrupper är bland annat kommuner, konsulter, vattenförbund, vattenvårdsförbund och vattenråd. Handboken berör inte grundvatten och dess övervakning. SGU är expertmyndighet för grundvatten och har ansvar för att ta fram sådana vägledningar och föreskrifter.