Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd

Fiskeriverket har i samråd med Naturvårdsverket och Statens Energimyndighet utarbetat mål för lokala fiskbestånd för vilka generella förvaltningsåtgärder är otillräckliga. Syftet är att bland annat säkra en naturlig utbredning, den biologiska mångfalden och den långsiktigt hållbara produktionsförmågan.

Uppdraget avser att utarbeta mål för sådana lokala fiskbestånd för vilka generella förvaltningsåtgärder är otillräckliga. Med generella förvaltningsåtgärder avses de metoder som används inom såväl svensk nationell lagstiftning som EUs gemensamma fiskeripolitik där syftet är att anpassa fiskuttagen i förhållande till beståndssituationen. De ssa metoder består av olika typer av fiskeregleringar som exempelvis kan utgöras av fredningstider, redskapsbestämmelser eller kvoter. Fiskbestånden påverkas inte bara av fiske utan även av en rad miljörelaterade faktor mot vilka generella förvaltningsåtgärder är verkningslösa.

Under de senaste 100 åren har nästan alla större sjöar och vattendrag och kustvatten på verkats av ökande tillförsel av näringsämnen. Långväga transporter av luftföroreningar orsakar försurning av vatten. Den sura nederbörden medför att pH sjunker till så låga nivåer att fisk dör, reproduktionen hämmas och miljögifter löses ut från markerna. Miljögifter som kommer ut i vatten påverkar också fiskslevnadsförhållanden. Vattenkraftsutbyggnaden har medfört en stor påverkan på vattenrytm, vattenflöde, flora och fauna i vattendrag över hela landet.

Ett förändrat klimat, med högre temperatur, förändrad nederbörd, salinitet, vind- och strömförhållanden kan också spela en viktig roll för fisksamhällenas framtida sammansättning och påverka viktiga parametrar som rekrytering och tillväxt. Det är således en rad faktorer förutom fiske som påverkar fiskens livsvillkor. Inom framför allt miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag, men även Bara naturlig försurning och Ingen övergödning, pågår ett omfattande arbete som i stor utsträckning tillvaratar behoven för de arter och stammar av fisk som tas upp i föreliggande utredning.

De åtgärder som föreslås i utredningen ses därför som komplement till den pågående verksamheten och syftar till att fånga upp de behov som förbises eller de åtgärder för vilka resurser saknas i pågående miljömålsarbete. Mål för i utredningen föreslagna åtgärder är att tillsammans med miljömålsarbetet förbättra arternas bevarandestatus till 2015.