Faror med levande agn

Levande agn kan komma loss och sprida sig så att inhemska arter konkurreras ut och sjukdomar sprids. De kan också bära med sig fripassagerare som larver, ägg, frön och sporer. Läs Fiskeriverkets rekommendationer om hur du kan minimera riskerna med levande agn. På svenska, engelska, och tyska.

Omslag till rapport. Illustration.

Sverige har fantastiskt många och fina fiskevatten, men tråkigt nog förstörs emellanåt ett fint fiske av att främmande arter introduceras och invaderar ett ekosystem där de inte hör hemma.

Inhemska arter konkurreras ut och sjukdomar sprids. Det leder till att ekosystemet förändras och naturens variationsrikedom – den biologiska mångfalden – minskar. Du som fritidsfiskar kan hjälpa till att förhindra detta.

Levande agn såsom betesfisk, insektslarver och mask kan komma loss, överleva och sprida sig. De kan också bära med sig fripassagerare som larver, ägg, frön och sporer som kan få förödande konsekvenser för ett ekosystem.

Fiskeriverket rekommenderar därför alla att undvika fiske med levande agn – om man inte är säker på dess ursprung.  

Risken att främmande arter sprids och etablerar sig är vanligtvis större i vattenmiljöer än på land. Temperaturen i vatten är mer gynnsam under vintern och i vatten kan organismer i olika stadier spridas både långt och fort. Dessutom är det svårare att tidigt upptäcka vad som händer under vattenytan.

Levande agn kan också vara infekterat av virus, bakterier och parasiter som sprids vidare om de kommer ut i vattnet. Kräftpest är ett sådant exempel.

Risken att främmande arter orsakar störningar på ekosystemet är störst i näringsrika vatten, bräckta vatten samt störda miljöer som hamnar och kanaler. Även isolerade vattensystem med få arter, som käll- och fjällsjöar, kan vara mycket känsliga för främmande arter.  

Riktlinjer

  • ANVÄND endast betesfisk från det vatten där du fiskar
  • HÄLL aldrig ut överbliven betesfisk från något annat vatten när fisketuren är över.
  • ANVÄND bara insekter och mask som du fångat i närheten av ditt fiskevatten.
  • UNDVIK fluglarver, så kallade maggots, eller annat levande agn som du köpt utomlands.  

ATT FLYTTA FISK OCH KRÄFTOR från ett vatten till ett annat utan tillstånd är förbjudet. Risken är stor att fisket slås ut för lång tid framöver.

EN FRÄMMANDE ART är en art som transporterats av människan längre än den skulle ha kunnat sprida sig själv. I nya miljöer kan den vara skadlig för den biologiska mångfalden, för människors hälsa eller ekonomi.

ALLA FRÄMMANDE ARTER är inte till skada men man bör vara försiktig så att man inte råkar sprida dem som verkligen kan orsaka problem.