Åtgärdsprogram för marina fiskarter och skaldjur

Fiskeriverket har utrett behoven av och förutsättningarna för åtgärdsprogram för marina fiskarter och skaldjur där nationella och internationella åtaganden ställer krav på skydd och där fisketrycket är en del av hotbilden.

Sammanfattning 

Uppdragen avser att utreda behoven av och förutsättningarna för åtgärdsprogram för marina fiskarter och skaldjur där nationella och internationella åtaganden ställer krav på skydd och där fisketrycket är en del av hotbilden.

Kunskapsläget skall också redovisas för sådana fiskarter där kunskap saknas. När Sverige blev medlem i EU underordnades den svenska fiskerilagstiftningen de författningar som EG utfärdat inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken.

Detta innebär att beslut av EU krävs för att på ett effektivt sätt kunna skydda flertalet av de på listan förekommande marina arterna.

Inom framför allt miljökvalitetsmålet "Hav i balans samt levande kust och skärgård" pågår ett arbete som delvis tillvaratar behoven för de arter och stammar av fisk som tas upp i föreliggande utredning.

De åtgärder som föreslås i utredningen ses därför  som komplement till den pågående verksamheten. Urvalet av de arter som behandlas i uppdraget har gjorts utifrån ”rödlistan”.

Vissa av arterna som finns upptagna på listan har inte behandlas eftersom deras beståndsstatus inte bedömts vara påverkat av fisketryck eller hamnar på de tre översta hotkategorierna. Exempel på sådana marina arter är Simpstubb och Spetsstjärtad smörbult.