FINFO 2004:8 Bifångst av säl, tumlare och fåglar i det svenska yrkesfisket

En telefonintervju utfördes år 2002 om bifångster av sälar, tumlare och fåglar i det svenska yrkesfisket. Undersökningen omfattade 220 slumpvis utvalda yrkesfiskare, som tillsammans stod för 16,6 procent av den svenska yrkesfiskeflottan som varit aktiva och registrerat fångster i loggbokssystemet under 2001.

Författare

Sven-Gunnar Lunneryd, Sara Königson och Niklas B. Sjöberg, Fiskeriverket

Sammanfattning

En telefonintervju utfördes år 2002 om bifångster av sälar, tumlare och fåglar i det svenska yrkesfisket. Undersökningen omfattade 220 slumpvis utvalda yrkesfiskare, som tillsammans stod för 16,6 procent av den svenska yrkesfiskeflottan som varit aktiva och registrerat fångster i loggbokssystemet under 2001. Två tredjedelar av de intervjuade angav någon bifångst av marina däggdjur eller fåglar, variationen i bifångsternas omfattning var dock stor mellan fiskare och områden.

Totalt rapporterades 123 bifångade gråsälar i Östersjön från Blekinge län och norrut, 10 vikare rapporterades i norra Östersjön, 2 knubbsälar i Östersjön samt 73 knubbsälar längs västkusten. De flesta redskapsslag var inblandade, flest bifångster skedde i fasta redskap efter laxfiskar och ål samt i plattfisk- och torsknät. Med utgångspunkt från de intervjuade yrkesfiskarnas ansträngning i förhållande till den totala fiskeansträngningen beräknas att 462 (360-757, 95 procent cf.) gråsälar drunknade i svenska yrkesfisket 2001. Totalantalet vikare var 52 (34-70) samt för knubbsäl 416 (333-506). De beräknade bifångsterna bedöms vara en underskattning på grund av att deltids- och fritidsfisket inte finns med i undersökningen samt att bifångster i fiskemetoder med låg bifångst inte täcks med intervjumetoden.

Trots de höga bifångsterna av de tre svenska sälarterna kan det inte bedömas vara ett allvarligt hot mot våra sälpopulationer eftersom alla sälarter har visat en positiv beståndsutveckling de senaste åren. Längs västkusten rapporterades 10 bifångade tumlare, vilket indikerar att 114 tumlare (84-148, 95 procent c.f.) drunknade i detta område år 2001. Inga bifångster av tumlare rapporterades från Östersjön. Den vanligaste bifångade fågelarten är storskarv, som företrädesvis drunknar i bottengarn men fastnar i de flesta typer av redskap.

Andra vanliga bifångade arter är ejder, sillgrissla och alfågel, som mestadels fastnar i torsk och laxnät. Totalt rapporterades 2650 fåglar fördelade på 11 arter samt två familjer där art är okänd. Med utgångspunkt från fiskeansträngningen beräknas de totala bifångsterna av fåglar till cirka 18 000 individer (15 742-19 939, 95 procent c.f.) år 2001.