FINFO 2004:10 Leklokaler för asp i Göta älvs, Hjälmarens och Vänerns avrinningsområden

Denna undersökning är ett led i att få en nationell helhetsbild av aspens reproduktionslokaler i landet. Studien har utförts upp till första vandringshindret i de vattendrag som mynnar i Göta älv, Vänern och Hjälmaren.

Författare

Joel Berglund

Sammanfattning

Denna undersökning är ett led i att få en nationell helhetsbild av aspens reproduktionslokaler i landet. Studien har utförts upp till första vandringshindret i de vattendrag som mynnar i Göta älv, Vänern och Hjälmaren. Urvalet av åar/älvar har huvudsakligen skett med inriktning på de vattendrag där lekfisk observerats. Dessutom har ytterligare några vattendrag, vilka bedömts hysa lekplatser, undersökts. Utgångspunkten har varit att bedöma lekplatserna utifrån aspens krav på reproduktionsmiljö.

För att bedöma om en viss lokal lämpar sig för lek, så har den jämförts med kända leklokaler i Mälarens avrinningsområde. Undersökningen utfördes under hösten 2003. Vattendragen inventerades genom att vandra längs med vattendragen och beskriva de platser där aspen förmodas leka. Lekområdets areal, strömförhållande, fallhöjd samt bottensubstrat noterades. En kvalitetsbedömning på en tregradig skala gjordes för varje leklokal. Totalt karterades 30 leklokaler i nio biflöden i Göta älvs avrinningsområde, 54 leklokaler i 18 vattendrag i Vänerns avrinningsområde och fyra leklokaler i tre vattendrag i Hjälmarens avrinningsområde. För att man lätt ska kunna lokalisera respektive lokal så har dessa utmärkts på kartor och det finns ett foto på flertalet av de förmodade lekplatserna.

För att kunna bedöma respektive lokals betydelse för reproduktion måste denna undersökning följas upp. En uppföljande undersökning görs bäst under våren när aspen leker och rommen utvecklas. Det kan ske på flera sätt t.ex. genom att studera själva leken från land eller att efter leken inventera tillgången på rom och dess spridning. Den här undersökningen har initierats av Fiskeriverket Sötvattenslaboratoriet och gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket. Arbetet ligger i linje med det svenska miljömålsarbetet ”Levande sjöar och rinnande vatten” (delmål 5).