FINFO 2011:2 Svartmunnad smörbult i svenska kustområden

I takt med att den svartmunnade smörbulten blir allt vanligare på fler platser i Östersjön ökar risken för att arten ska etablera sig på fler platser i Sverige. I denna rapport redovisas resultat från provfisken 2009 och 2010.

Omslag till rapport. Illustration.

Författare

Ann-Britt Florin och Martin Karlsson, Fiskeriverkets kustlaboratorium, mars 2011

Sammanfattning

Den svartmunnade smörbulten (Neogobius melanostomus) är en fiskart med ursprung från Svarta havet och Kaspiska havet och som sannolikt kommit via barlastvatten till Östersjön. Den rapporterades första gången 1990 i Gdanskbukten där den nu är den vanligast förekommande kustnära fiskarten.

År 2008 rapporterades arten för första gången i Sverige, i Karlskrona skärgård. Den svartmunnade smörbulten är en invasiv art med hög reproduktionstakt och hög tålighet mot miljöfaktorer. Det finns risk för att den kan komma att konkurrera med andra bottenlevande arter som svart smörbult, tånglake och skrubbskädda. För att studera förekomsten av svartmunnad smörbult i Karlskronaområdet och samtidigt få en baslinje för hur ekosystemet såg ut innan den svartmunnade smörbulten eventuellt förändrar det, utförde Fiskeriverket i samarbete med Naturvårdsverket ett provfiske i Karlskrona skärgård 2009 med Nordiska kustöversiktsnät.

Även om enbart nio individer fångades så kunde det konstateras att den arten var minst lika vanlig som den svarta smörbulten och att den vid undersökningstillfället befann sig i lek. Det betyder att det med största sannolikhet finns ett reproducerande bestånd i Karlskrona. Under 2010 provfiskades ytterligare två områden med hög risk för etablering av arten, mot bakgrund av deras höga fartygstrafik med Gdanskbukten, nämligen Nynäshamn och Karlshamn. Svartmunnad smörbult påträffades inte i någon av dessa. Däremot kom under 2010 rapporter om fynd av arten vid sportfiske i både Göteborgs och Visby hamn och även ett fynd i Karlshamn 2009 har blivit belagt.

Samtliga platser där arten hittills påträffats är bland de tio hamnar som har störst trafik med Gdanskbukten. En habitatmodellering av svartmunnad smörbult i Karlskrona pekade också ut närheten till farled som en av de viktigaste faktorerna för att förutsäga var svartmunnad smörbult påträffas. I takt med att den svartmunnade smörbulten blir allt vanligare på fler platser i Östersjön ökar risken för att arten ska etablera sig på fler platser i Sverige.

Det är viktigt att någon form av rapportsystem skapas så att de främmande organismer som når våra kuster så snabbt som möjligt når myndigheternas kännedom och att en riskkartläggning kan göras utifrån dessa rapporter och eventuella åtgärder vidtas.