FINFO 2010:4 Kartläggning av viktiga livsmiljöer för fisk i grunda områden i Kattegatt

Behovet av kartor som visar olika arters utbredning har ökat och efterfrågas alltmer vid havsplanering och inom förvaltning.

Utbredningskartor kan till exempel användas för att identifiera viktiga lek- och uppväxtområden för fisk i samband med ärenden som rör nyexploatering längs kusten, eller vid utvärdering av vilka havsområden som hyser naturvärden som är särskild skyddsvärda.

Författare

Ronny Fredriksson, Ulf Bergström och Lena Bergström, Fiskeriverkets kustlaboratorium

Sammanfattning

Behovet av kartor som visar olika arters utbredning har ökat och efterfrågas alltmer vid havsplanering och inom förvaltning. Till exempel kan utbredningskartor användas för att identifiera viktiga lek- och uppväxtområden för fisk i samband med ärenden som rör nyexploatering längs kusten, eller vid utvärdering av vilka havsområden som hyser naturvärden som är särskild skyddsvärda.

I denna studie har kartor tagits fram för att visa livsmiljöer som kan vara särskilt lämpliga för ett antal arter, nämligen torsk <18 cm, torsk 18-37 cm, torsk >37 cm (Gadus morhua), gråsej (Pollachius virens), äkta tunga (Solea solea), sandskädda (Limanda limanda), ål (Anguilla anguilla), glyskolja (Trisopterus minutus), hummer (Homarus gammarus), grässnultra (Centrolabrus exoletus), stensnultra (Ctenolabrus rupestris) och totalt antal fiskarter.

Kartorna omfattar områden grundare än 30 meter i östra Kattegatt och har tagits fram genom att koppla statistiska habitatmodeller (GAM – Generella Additiva Modeller) till GIS. Habitatmodellerna baserades på ryssjeprovfisken utförda av Fiskeriverket mellan 2004 och 2009. De resulterande modellerna var för flertalet arter goda och torde ge tillförlitliga prediktioner på fördelningen av lämpliga livsmiljöer för arterna. Kartorna indikerar bland annat att uppväxande torsk, ål, gråsej och hummer i högre grad är knutna till kustnära habitat än till utsjögrund.

Det motsatta gäller bland annat äkta tunga, glyskolja och sandskädda, hos vilka betydelsen av friliggande utsjöbankar är större. I förhållande till djup kan man se att artrikedomen ökar ju grundare man kommer, vilket visar på vikten av att skydda grunda havsområden för att upprätthålla diversiteten av fisk. Att viktiga livsmiljöer för de hotade bestånden av torsk och ål främst förekommer vid kusten understryker behovet av habitatbevarande åtgärder i Kattegatts grunda kustvatten.